Soms wil je snel even iets weten
Hieronder een ABC voor de meest gangbare vragen en onderwerpen:

Afwezig
Afwezig voor verlof: dit kan alleen na schriftelijke toestemming door de directie
Afwezig door ziekte: wilt u voor half negen de school bellen?

Bij ongeoorloofd verzuim wordt altijd de ambtenaar leerplichtzaken ingelicht

Gescheiden ouders
Als na een echtscheiding beide ouders van de leerling het ouderlijk gezag over hun kind blijven uitoefenen, staat de school op het standpunt dat zij beiden gelijk moeten worden behandeld.
We zullen dus beide ouders informeren over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Rapporten en verslagen worden naar beide ouders verstuurd. We nodigen ook beide ouders uit voor ouderavonden en oudergesprekken. Het is aan de ouders of zij beiden (samen) komen of een van hen (dus geen twee aparte gesprekken).
Wanneer één van de ouders belast is met het gezag, dan is deze verplicht de andere ouder op de hoogte te houden van de schoolresultaten. Als de ouder die niet met het gezag belast is de school om informatie vraagt, wordt de met gezag belaste ouder hierover ingelicht. Informatie verstrekken we alleen, wanneer dat niet in strijd wordt geacht met het belang van het kind.

Gym       Voor alle groepen zijn er twee bewegingsmomenten per week. Op school is er geen gelegenheid om te douchen maar bij de gymzalen wel. Douchen is dan ook verplicht!
Bewegingsonderwijs per groep:
JRK Zij gymmen op school. Ze hebben alleen gymschoenen nodig, want zij gymmen in hun ondergoed. De gymschoenen blijven op school.
Voor de andere groepen geldt dat zij hun gymspullen meenemen op de gymdagen.
Voor groep oranje, rood, groen en blauw is dat op dinsdag.
Voor groep paars en regenboog is dat op dinsdag en vrijdag.

Gymkleding bestaat uit goed passende gymschoenen (schoon en géén zwarte zolen), een gymbroekje en een t-shirt.
Voor onze jongste leerlingen vergt het omkleden vaak nog veel tijd. Wij verzoeken u dan ook om te zorgen voor gemakkelijke gymschoenen (dus zonder veters) tenzij het kind dit zelf al goed kan!
Geen (goede) kleding bij je hebben, betekent niet meedoen en langs de kant zitten. Dat zien we natuurlijk liever niet.

Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan doen met het bewegingsonderwijs, verzoeken wij u de groepsleerkracht daarvan schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen.
De leerlingen die in de Tinnegieter gymmen, gaan daar lopend naar toe. De leerlingen die in de Leghe Polder gymmen gaan op de fiets.

Klachtenregeling
Ouders die een klacht hebben over het onderwijs of de gang van zaken op school, kunnen zich in eerste instantie wenden tot de groepsleerkracht van hun kind.

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan een beroep gedaan worden op de directie van de school. Als in goed overleg geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan gebruik worden gemaakt van de wettelijk verplichte klachtenregeling. Deze is door het bestuur vastgesteld. Volgens deze regeling kan ieder die met de school te maken heeft, schriftelijk een klacht indienen.(zie klachtenschema in de schoolgids)
Door elke school zijn twee interne vertrouwenspersonen aangewezen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Voor onze school zijn dat Bert Panhuizen en Daphne Veenman.

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kan iedereen bellen met de vertrouwenspersoon Beuningen:
06-43212305

 Leerlingenvervoer
Het vervoer van leerlingen van en naar school geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten waar de kinderen wonen. De gemeenten hebben hiertoe verschillende afspraken gemaakt. U krijgt via uw gemeente te horen hoe vervoer van uw kind geregeld is. Daar waar taxibedrijven worden ingezet , wordt veelal gewerkt met een vervoersreglement.
In dit reglement staat o.a:
*waar en op welke tijd de taxi’s of busjes vertrekken;
*wat u moet doen als uw kind bijv. wegens ziekte niet naar school kan;
*waar u terecht kunt met eventuele vragen of klachten
Leerlingenvervoer is de verantwoordelijkheid van ouders en gemeenten. Als school zien wij het liefst dat kinderen, al dan niet samen met ouders, op de fiets of te voet naar school komen. Ouders en verzorgers verzoeken wij dringend voor en na schooltijd op de daarvoor bestemde plekken te parkeren en de weg vrij te houden. Samen zijn we ten slotte verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen.

Logopedie
Aan Klavervier is een logopediste verbonden. Zij houdt zich bezig met aspecten die nodig zijn voor een goede communicatie, taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijkse leven is communicatie immers onmisbaar. Een goede taal- en spraakontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt die ontwikkeling niet vanzelf. Als er bij binnenkomst van een leerling duidelijk is, dat logopedie al geïndiceerd is, komt de leerling meteen op de lijst voor logopedie. Soms kan het even duren voordat er daadwerkelijk gestart kan worden. Ook de logopedist maakt een handelingsplan voor haar leerlingen. Dit wordt ook met ouders besproken op afgesproken contactmomenten

Mailadressen medewerkers
Directie:
Conny van Wersch
directie@klavervier-sbo.nl
(ma-di-wo-vr)

Groep Geel
Liesbeth Imbens (leerkracht)
liesbeth.imbens@klavervier-sbo.nl
(ma-wo-do)
Op dinsdag is Daphne in de groep.

Miriam van Sambeeck (onderwijsassitent)
miriam.vansambeeck@klavervier-sbo.nl
(ma-wo-do)

Groep Oranje/Rood/Groen
Jeanine Vrijhof (leerkracht)
jeanine.vrijhof@klavervier-sbo.nl
(di-wo)
Op maandag is Jeanine RT-leerkracht.

Stefanie Vervoort (leerkracht)
Stefanie.vervoort@klavervier-sbo.nl
(ma-do-vr)

Monique Koopmans(onderwijsassistent)
monique.koopman@klavervier-sbo.nl
(ma-di-vr)

Thijs Weenink (leerkracht)
thijs.weenink@klavervier-sbo.nl
(ma-di-wo-do-vr)

Groep Blauw
Joep Durville (leerkracht)
joep.durville@klavervier-sbo.nl
(ma-di-do-vr)
Joep is tevens stagecoördinator.
Op woensdag is Theo Roelofs in groep Blauw.

Groep Paars
Petra Veltman (leerkracht)
Petra.veltman@klavervier-sbo.nl
(di-wo-do-vr)
Op maandag is Bert in de groep.

Groep Regenboog
Bert Panhuizen (leerkracht)
bert.panhuizen@klavervier-sbo.nl
(di-wo-do)
Mirjam van den Berg (leerkracht)
mirjam.vandenberg@klavervier-sbo.nl
(ma-vr)

Intern Begeleider Onderbouw
Daphne Veenman
daphne.veenman@klavervier-sbo.nl
(wo-do)
Op dinsdag is Daphne in de JRK-groep

Intern Begeleider Bovenbouw
Ingrid Peters Sengers
ingrid.peterssengers@klavervier-sbo.nl
(ma-di-wo)

Logopediste
Ethel Raemakers
ethel.raemakers@klavervier-sbo.nl
(ma-do)

School Maatschappelijk werk
vacature

Conciërge
Jim Meijer
(Alleen telefonisch via school bereikbaar)
ma-di-wo-do-vr

Orthopedagoog:
Anne Thissen(di)
anne.thissen@klavervier-sbo.nl
(di)

Medezeggenschapsraad
Met ingang van januari 2007 is de vernieuwde ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ van kracht geworden. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes leden. Bepaald is dat in de MR evenveel ouders als personeelsleden zitting hebben. Voor contact: p.veltman@klavervier-sbo.nl

Medicijngebruik
Bij de inschrijving op school wordt gevraagd of uw kind medicijnen gebruikt. School wil daar graag rekening mee houden. Medicatie kan op school ook door de groepsleerkrachten verstrekt worden als dat nodig is. Een goede communicatie over het medicijngebruik van uw kind is uiteraard belangrijk!!!

Onderzoek
In principe komen alle kinderen eens per twee jaar aan de beurt voor een capaciteiten-herhalingsonderzoek. Dit zijn de zogenaamde intelligentie-onderzoeken.
Deze onderzoeken worden gedaan door de orthopedagoog. De orthopedagoog kan ook onderzoek doen naar andere aspecten die het leren en ontwikkelen beïnvloeden. Daarbij kunt u denken aan concentratie, werkhouding, faalangst e.d. Deze onderzoekjes kunnen leiden tot een andere aanpak of extra hulp op school, maar ook als ondersteuning bij een verdergaande onderzoeksvraag of hulpverleningsvraag.
Ook de onderzoeken die door de orthopedagoog worden gedaan, worden tijdens de leerlingbespreking afgesproken.

Oudervereniging
De oudervereniging steunt de school vooral bij de organisatie van een groot aantal activiteiten. Deze samenwerking tussen school en thuis is essentieel en bevordert naar onze mening het welbevinden van de kinderen. Voor contact: j.vrijhof@klavervier-sbo.nl

Overblijven:
De middagpauze duurt (behalve op woensdag) van 12.00 -13.00 uur. In principe gaan de kinderen tussen de middag naar huis. Omdat sommige kinderen ver van school wonen of vanwege werk van de ouders niet naar huis kunnen, is er de mogelijkheid over te blijven
KIDO verzorgt het overblijven.
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover kunt u krijgen op de website: http://www.kido-online.nl
Af- en aanmelden voor het overblijven kan via de voicemail. Dit nummer kunt u ook bellen als uw kind ziek is of om een andere reden niet over kan blijven. Het overblijfnummer voor Klavervier is 06-20603130
Ook hangt er op school een lijst waar u de naam van uw kind in kunt vullen als er sprake is van incidenteel of onregelmatig overblijven. Uiteraard moet uw kind dan wel al ingeschreven staan bij Kido.
Het postadres van Kido is: Postbus 45, 6640 AA Beuningen
Overblijven 2015-2016:
*Vast overblijven : 2,65
* Incidenteel overblijven: 3,25
* Inschrijfgeld: 5,=

Privacy
In de leerlingdossiers staat persoonlijke informatie. Voor een deel kan het gaan om gevoelige informatie.
De school gaat hier zorgvuldig mee om en volgt daarbij de Wet op de Privacy.
Dat houdt o.a. in dat:
• ouders desgevraagd recht op inzage hebben in het dossier
• niet iedereen zomaar bij de gegevens kan
• gegevens tot 5 jaar na het schoolverlaten bewaard blijven, waarna ze vernietigd worden
• dossiergegevens pas naar een andere school of instanties gaan, na toestemming van ouders/verzorgers

Een (aan)melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan op dat laatste een uitzondering vormen. Dat komt gelukkig maar hoogst zelden voor. Wij handelen conform de meldcode Beuningen. Deze is op school in te zien.

Het maken van foto- en video-opnames is ook gebonden aan privacywetgeving. Dit betekent dat het op school maken van video-opnames voor privé doeleinden alleen kan in overleg met de school. (Denk daarbij aan verjaardagen, Kerst e.d.)
In het kader van de privacyregeling gebruiken we op school het aanmeldformulier om rekening te houden met de wensen van ouders/verzorgers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om plaatsing van foto’s van kinderen op de website.
Voor eventuele andere speciale projecten zal om toestemming gevraagd worden. In het kader van kindbegeleiding of leerkrachtcoaching zou het voor kunnen komen dat er video-opnamen gemaakt worden in de klas. Deze opnamen zijn nooit bestemd voor openbaar gebruik!

Op school streven we ernaar om de rechten van eenieder te respecteren maar tegelijkertijd een werkbare situatie te houden. Als u hierover vragen heeft, zal de directie u graag te woord staan.

Remedial Teaching
De Remedial Teacher is een gespecialiseerde leerkracht. Sommige kinderen hebben kortere, of langere tijd individuele hulp en aansturing nodig. Soms kan dat ook in kleinere groepjes. Er kan sprake zijn van extra oefenen, op een andere manier oefenen. Als een kind in aanmerking komt voor remedial teaching, wordt dit tijdens de leerlingbespreking besproken. Ouders worden uiteraard altijd op de hoogte gesteld van dit plan. Ook de Remedial Teacher maakt een handelingsplan voor de duur van de hulp.

Schoolarts en schoolverpleegkundige:
Schoolarts: Mevr. I. Maas
Schoolverpleegkundige: Mevr. J. Litjens
Doktersassistente: Mevr. L. Kokke

Het schoolgezondheidsteam is bereikbaar via GGD Nijmegen: 024-3297297,
of via de dependance in Beuningen:
024-6775142

De schoolverpleegkundige heeft elke eerste donderdag van de maand spreekuur op school; van 8.15-9.15 uur

Schooltijden
Maandag 8.30-12.00 13.00-15.00
Dinsdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Woensdag 8.30-12.15
Donderdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Vrijdag 8.30-12.00 13.00-15.00

De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30.

De JRKgroep is elke vrijdag vrij.
De pauzetijden van onze jongste groep wijken af. Zij spelen buiten van 9.30 tot 9.50 uur en van 10.40 tot 11.00 uur. Ook ’s middags is er voor onze jongste leerlingen nog een buitenspeelmoment.

In principe is het schoolplein 's morgens een kwartier voor aanvang van de lessen voor de leerlingen opengesteld.
Na de middagpauze is het plein om 12.55 uur weer voor alle leerlingen open.

Studiedagen:
Maandag 28 november
Maandag 6 maart
Woensdag 28 juni

Telefoonnummer
Het telefoonnummer van school is: 024-6772811

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 24 okt t/m 28 okt
Kerstvakantie 26 dec t/m 6 jan
Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3 maart
Tweede Paasdag 17 april
April/meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart 25 en 26 mei 
Tweede pinksterdag 5 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 25 aug

Verjaardagen
Bij verjaardagen van kinderen is het een goede gewoonte dat de jarige zijn groepsgenoten mag trakteren.
Het team geeft er de voorkeur aan dat deze traktaties binnen het kader van gezonde voeding vallen. Kinderen die gevoelig zijn voor kleur- en smaakstoffen kunnen dit aan de groepsleerkracht doorgeven!
Om de verjaardagen een extra feestelijk tintje te geven, hebben we de (inmiddels) traditionele grabbelton. De bedoeling is dat ieder kind aan het begin van het schooljaar een cadeautje mee naar school neemt, ter waarde van ± €2,50 (Dit moet geschikt zijn voor zowel een jongen als een meisje)

Verloren voorwerpen/gevonden voorwerpen
Verloren of achtergebleven voorwerpen worden verzameld bij de conciërge. Leerlingen kunnen zelf bij de conciërge informeren naar verloren voorwerpen of daar gevonden voorwerpen inleveren. Tijdens de ouderavonden is er natuurlijk ook gelegenheid om bij de gevonden voorwerpen te kijken. Na de zomervakantie worden de gevonden voorwerpen van het voorafgaande schooljaar opgeruimd.
meisje). De jarige mag dan op zijn/haar verjaardag een cadeautje “grabbelen”.

Verzekering
Door het schoolbestuur is er voor alle kinderen een collectieve WA-verzekering afgesloten. Deze is van kracht tijdens de schooluren, het van en naar school gaan, evenals tijdens andere activiteiten welke in schoolverband georganiseerd worden. Denk daarbij aan sportdagen, schoolreisje, kamp, e.d.

Ziek:    Als een leerling ziek is, horen wij dat graag vóór half negen van u. (024-6772811)

 

 

 

Laatste Nieuws

In de trein...
ANWB Streetwise
Algemene ouderavond
Koningsspelen 2017

Uit het fotoboek

De spelletjes 83 De spelletjes 81
De spelletjes 82 De spelletjes 80