SBO Klavervier   Koolzaadveld 1   6641 ST  Beuningen   024-6772811   directie@klavervier-sbo.nl


 

Inleiding door de directeur-bestuurder

 

Beste ouders,

 

Allereerst wil ik u en uw kind van harte welkom heten op de school die u gekozen heeft. Voor u ligt de schoolgids van deze school. Een “gids” informeert u en wijst u de weg. Dat gebeurt ook hier. Deze schoolgids informeert u namelijk over alle belangrijke zaken waar uzelf of uw kind mee te maken krijgt. Daardoor krijgt u een beeld van wat de school te bieden heeft aan onderwijs en alles daar omheen.

 

Uw school is onderdeel van negen scholen onder de naam “Oeverwal. Elke Oeverwal-school heeft een eigen onderwijsconcept, een eigen organisatievorm en eigen schoolgebonden beleid en regels. De school is echter ook onderdeel van een groter geheel, een team van scholen. In dat Oeverwal-team worden sommige zaken voor alle scholen tegelijk geregeld, soms door mensen van het stafbureau, soms door de directeur-bestuurder van onze Stichting.

Samen staan we voor goed onderwijs voor elke kind.

 

Dat gebeurt op élke Oeverwal-school, in een veilige omgeving. Professionele, hard werkende, mensen doen daar hun uiterste best om de talenten van de kinderen optimaal te ontplooien. Elke Oeverwal-school levert aldus haar bijdrage aan de totale persoonsontwikkeling. Niet alleen qua kennis. Er is ook de nodige aandacht voor de creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Als daarmee een stevig en evenwichtig opgebouwd fundament is gelegd voor vervolgonderwijs “op maat”, dan is ons doel bereikt.

U zult hierover ongetwijfeld meer kunnen lezen in deze gids, want elke school kan u daarover veel meer melden.

Mede namens het bestuur van Stichting Oeverwal wens ik u een prettig en vooral leerzame schooltijd toe.

 

Gerard van der Burgt

Directeur-bestuurder Stichting Oeverwal

 

 ******************************************************************************************************

 

 

Beste ouders, verzorgers

 

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Een deel van deze taak leggen ouders in handen van de school, die op haar beurt probeert de

kinderen te vormen tot volwaardige en kritische deelnemers aan de maatschappij. Iedere school doet dat op een eigen wijze.

 

Als speciale basisschool werken we met kinderen, die problemen hebben in hun ontwikkeling, hetzij op leergebied, hetzij in

de sociaal-emotionele persoonsontwikkeling. Deze kinderen behoeven intensieve zorg.

Wij willen die zorg graag bieden, maar kunnen dat niet alleen. Een goede afstemming en samenwerking met ouders is een kernpunt in ons werk.

 

U bent dus van harte uitgenodigd om veel

met medewerkers van school te overleggen over uw kind, maar ook om deel te nemen

aan activiteiten van de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en andere schoolse

of buitenschoolse activiteiten.

 

Mocht u vragen of suggesties hebben voor verbetering, dan horen we dat graag. Uw mening stellen we zeer op prijs.

 

Samen zorgen we voor speciale klasse!

 

Namens team SBO Klavervier,

Conny van Wersch  (directeur)

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Oeverwal

 

SBO Klavervier is één van de acht scholen die horen bij Stichting Oeverwal. De andere zeven scholen zijn scholen voor regulier basisonderwijs.

De stichting is bestuurlijk verantwoordelijk voor het onderwijs op alle scholen. De onderwijskundige uitvoering van het beleid ligt in handen van de directies en de leerkrachten.

 

 

 

 Passend onderwijs:

 Samenwerken in de regio, kind-nabij onderwijs, voor elke leerling een plekje.

 

Per 1 augustus 2015 zijn in de regio Nijmegen een groot aantal scholen voor Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs samen gaan werken om voor elk kind in hun gebied een goed onderwijsaanbod te kunnen bieden.  Ze werken samen in het groot samenwerkingsverband Stromenland, dat zich uitstrekt van Maas en Waal tot het land van Cuijck.

.       Adres:    Samenwerkingsverband Stromenland,  Panovenlaan 1 , 6525 DZ  Nijmegen, 024-3733960 toestel 217

Binnen dit gebied vormen wij het Platform Beuningen, waar de scholen uit de gemeente Beuningen nauw samenwerken.

Voor ouders betekent deze nieuwe vorm, als het goed is, een makkelijker toegang tot speciale vormen van hulp en meer betrokkenheid bij de oplossingen, die voor uw kind worden bedacht. De ouder meldt het kind aan bij een school naar keuze: deze school zorgt óf zelf voor een passend aanbod, óf zij helpt de ouder op weg naar een andere voorziening binnen de regio, die beter is toegerust voor de problematiek van het kind.

 

Passend Onderwijs: Opzet van Schoolondersteuningsteams en MDO’s

In het schooljaar 2015-2016 zijn we verder gegaan met de opzet en structuur van passend onderwijs.  Werken met een schoolondersteuningsteam (O-team) per school en MDO (multidisciplinair overleg) als dat nodig geacht wordt. Deze werkwijze wordt centraal ondersteund door een platform, waarin hulpvragen gekoppeld worden aan expertise en waar extra ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Met behulp van deze nieuwe ondersteuningsstructuur willen we voor de schoolgaande jeugd in de basisschoolleeftijd een goede, integrale ondersteuningsstructuur bieden, waarbij er breed, betrokken en professioneel gekeken wordt naar onze kinderen en er snel gehandeld kan worden indien nodig.

 

Hoe gaan we te werk?

De ondersteuning voor kinderen, ouders  en leerkrachten willen we snel en effectief organiseren. 

In het schoolondersteuningsteam zitten verschillende medewerkers die ook meerdere soorten van deskundigheid inbrengen. Samen proberen ze met u snel tot goede plannen te komen.

Indien er diepgaander op de problemen moet worden ingegaan, organiseert het team een breder overleg (MDO), waarbij er verscheidene deskundigen kunnen worden uitgenodigd, en waarbij de directeur van de school als voorzitter mee gaat draaien.

 

Het bieden van goede zorg en ondersteuning aan onze kinderen staat centraal.

Als leerlingen zich veilig, gesteund en gewaardeerd voelen is dit een stimulans voor hun leerprestaties.

 

Rol ouders

De driehoek kind - ouder – school is van groot belang.  Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school, wijst onderzoek uit. De ouder erkennen als kindkenner en leerkracht bondgenoot laten zijn in de opvoeding geeft meerwaarde.

De rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig[1].

Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

Scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs.

 

In de communicatie tussen ouders en scholen betekent dit onderscheid dat ouders voor de school de rol van pedagogisch partner vervullen, dat de school voor de ouders de onderwijskundige partner is. Alle twee zijn zij gericht op hetzelfde doel: kinderen maximale kansen bieden.

Ouders zijn de grootste kindkenners, zijn verantwoordelijk en delen in dialoog met de professionals hun ervaringen.

 

De taak van de leerkracht en Intern begeleider

Signalen rondom de ontwikkeling van het kind worden door de ouders en/of de leerkracht opgepikt. De signalen worden door de ouders besproken met de leerkracht of door de leerkracht besproken met ouders.

Aanhoudende zorgen worden door de leerkracht of ouders besproken met de intern begeleider (IB).

Adviezen van de intern begeleider worden door de leerkracht besproken met:

·         de ouders: ouders worden te allen tijde op de hoogte gebracht van signalen rondom het kind

·         de leerling (indien mogelijk)

 

Er wordt afgesproken welke adviezen worden uitgevoerd. Indien na uitvoering de zorgen (signalen) verdwijnen, dan is de casus afgerond.

Indien de zorgen(signalen) blijven, dan kan vervolgens samen met de ouders besloten worden om het probleem in te brengen binnen het schoolondersteuningsteam.

In het schoolondersteuningsteam worden de signalen vanuit verschillende kanten besproken (dat wil zeggen: met functionarissen met verschillende deskundigheden). Er wordt gekeken naar wat er nodig is om de zorgen (signalen) weg te nemen. Dit kan leiden tot lichte, matige of intensieve ondersteuningsvragen. Deze ondersteuningsvragen kunnen van het kind zijn, maar ook van de ouder, de leerkracht en/of andere begeleiders in de school.

 

Er wordt dan onderscheid gemaakt naar:

·         onderwijsbehoeften van het kind

·         opvoedingsbehoeften van de ouder

·         ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/begeleider

 

Het ondersteuningsteam kan samen met de ouder :

·         advies uitbrengen aan school en leerkracht,

·         extra ondersteuning aanvragen vragen bij het ondersteuningsplatform (bijv. onderzoek, extra leertijd, specifieke hulp)

·         een hulpverleningstraject gaan aanvragen en regelen (opvoedingsondersteuning, diagnostiek voor het kind, behandeling van het kind etc.)

·         doorverwijzen naar andere instanties

 

De samenstelling van het schoolondersteuningsteam

Leden van het schoolondersteuningsteam zijn:

·         Intern begeleider

·         Ondersteuner van REC scholen

·         Maatschappelijk Werker

·         Medewerker Jeugdgezondheidszorg

·         Medewerker Entrea (alleen op SBO)

·         Directeur van de school (alleen op SBO)

 

·         De ouders van een leerling, die specifiek besproken wordt

 

De intern begeleider van de school draagt zorg voor de coördinatie van de benodigde ondersteuning voor kind en/of leerkracht binnen school.

De ondersteuner vanuit het REC SO van het Samenwerkingsverband Beuningen heeft extra kennis van leren en gedrag.

De schoolmaatschappelijk werker  brengt deskundigheid in als het gaat om kind-thuis-onderwijs.

De medewerker van de jeugdgezondheidszorg zorgt voor adviezen op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl.

 

Werkwijze Schoolondersteuningsteams en MDO (multidisciplinair overleg):

De schoolondersteuningsteams (O-teams) vergaderen regelmatig, één keer per maand. Er zijn bijeenkomsten waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan:

  • het onderling informeren en deskundigheid uitwisselen
  • het met de IB werken aan een doorlichting van de leerlingengroep, zodat in een vroeg stadium eventuele kinderen met verhoogde kwetsbaarheid kunnen worden gevolgd
  • het geven van adviezen aan de school, die de veiligheid en kwaliteit van de pedagogische omgeving van de kwetsbare kinderen kunnen versterken

 

  • daarnaast zijn er bijeenkomsten waarin specifiek gepraat wordt over een leerling, soms als het om leer- en gedragsproblemen op school gaat, soms als het de hele ontwikkeling (ook thuis, buurt etc) betreft. Problemen kunnen ook worden besproken vanuit het perspectief van de leerkracht of vanuit maatschappelijke factoren. Bij deze besprekingen worden ouders uitgenodigd.

 

Het MDO (multidisciplinair overleg) wordt gepland indien de problematiek indringender en breder van karakter is en er met meer mensen van verschillende disciplines moet worden samengewerkt. Dit kan betreffen de huisarts, de jeugdzorg, het GGZ, de politie, psychologenpraktijk, diagnostici etc. Zo’n bijeenkomst  moet zorgen voor een goede probleemanalyse en komen tot een duidelijke oplossingsrichting en een aanvraag van passende voorzieningen of arrangementen, waardoor de positie van het kind in klas, school en thuissituatie kan worden verbeterd. Uiteraard zijn de ouders en de leerkracht van de leerling hier altijd bij.

 

Het is zeer voorstelbaar, dat een ouder het deelnemen aan een dergelijk groot overleg bezwaarlijk vindt. Een eenling of paar in zo’n grote groep: niet iedereen zal dit zo prettig vinden. Indien dit zo is dan kan de ouder altijd vragen om vooraf een gesprek te hebben, waarin de mening kan worden geformuleerd met een nagesprek, of iemand meenemen. De professionals zijn gehouden om u als ouder de gelegenheid te geven op elke mogelijke wijze uw inbreng te laten geven, omdat immers uw bijdrage essentieel is voor het oplossen van het probleem van uw kind. Aarzel dus niet om aan te geven hoe u het wilt hebben.

 

Wat betekent deze verandering voor u als ouders/verzorgers

U bent gesprekspartner gedurende het hele proces en medeverantwoordelijk voor het maken van plannen en de uitvoering van afspraken. In voorkomende gevallen zult u worden uitgenodigd als uw kind besproken wordt in het schoolondersteuningsteam of MDO.

Daarnaast zal expliciet gevraagd worden om schriftelijke toestemming als het gaat om het uitwisselen van schriftelijke informatie over uw kind middels een toestemmingsformulier.

 
Klavervier....onze school!

Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen onder de wet op het primair onderwijs. Dat is dezelfde wet die voor de ‘gewone’ basisscholen geldt.

 

De taak van onze SBO school is inhoudelijk gezien hetzelfde als die van een ‘gewone’ basisschool.
We stellen hoge eisen aan het schoolklimaat:

*      een klimaat waarbinnen sterk verschillende kinderen zich kunnen ontwikkelen

*      een klimaat waarbinnen kinderen zich gehoord weten

*      een klimaat waarbinnen kinderen gemotiveerd worden

*      een klimaat waarbinnen  kinderen actief kunnen leren zodat de verwachte opbrengst daadwerkelijk gehaald wordt

 

Nederland is verdeeld in zogenaamde samenwerkingsverbanden. In een samenwerkingsverband (SWV) werken ‘gewone’ basisscholen en
scholen voor speciaal basisonderwijs samen. Het bestuur van een dergelijk SWV dient de middelen (het zorgbudget) voor de leerlingen
zo in te zetten dat zoveel mogelijk kinderen op hun eigen basisschool de begeleiding krijgen die ze  nodig hebben.

 

SBO Klavervier maakt deel uit van het SWV Stromenland. Het SWV is mede bepalend als het

gaat om de grootte van de school en wat voor onderwijs er gegeven moet worden. Daartoe is een

aantal richtinggevende uitspraken gedaan die in het zorgplan beschreven staan.

Wij houden ons als speciale basisschool intensief bezig met de kwaliteit van en de

toekomst van onze school. Dit heeft geleid tot een missie: een beschrijving van de

gewenste situatie die we ons ten doel hebben gesteld.

 

Klavervier is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen bij wie leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat.

Wij zijn sterk in….

*      weer tot ontwikkeling laten komen van kinderen

*      respect voor eigenheid

*      het vergroten van plezier en geloof in eigen kunnen

*      planmatig ingaan op onderwijsbehoeften

*       samenwerking met ouders en instanties

 

We besteden veel aandacht aan het bevorderen van goed en open overleg

tussen alle betrokkenen.

Ook het uitwerken van nieuw beleid met daarin haalbare plannen voor de inhoud van het onderwijs, de schoolorganisatie en het personeelsbeleid vergt aandacht en tijd. Centraal staat echter het nauwgezet volgen van iedere leerling!

 

Klavervier is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Dit betekent dat er kinderen van 4 t/m 13 jaar op onze school zitten die – om welke reden dan ook- problemen hebben met leren en/of problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied.

 

Een kind kan pas naar een school voor speciaal basisonderwijs als een onafhankelijke commissie: de Commissie Toelating (CT) de informatie van het kind bestudeerd heeft en besloten heeft dat een SBO school inderdaad de beste keuze is.

 

Als de basisschool heeft aangegeven, dat zij niet in staat is om voldoende extra hulp te kunnen geven, kan onze school in beeld komen. De CT geeft dan een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af.

Het kan ook zo zijn dat een leerling vanuit een medisch kinderdagverblijf of een andere vorm van speciaal onderwijs, naar onze school wordt verwezen.

 

Nadat de kinderen zijn aangemeld op onze school, wordt zorgvuldig bekeken in welke groep het kind geplaatst wordt. Natuurlijk speelt de leeftijd daarbij een belangrijke rol, maar ook het didactisch niveau (wat kan het kind al bij lezen, rekenen, etc.) en de sociale vaardigheden van een kind bepalen in welke groep een kind terechtkomt.

 

Bij plaatsing van nieuwe leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld.

Het gaat om de onderwijsresultaten, die we op grond van de mogelijkheden van de leerling kunnen verwachten. Het perspectief wordt met de ouders besproken. De vorderingen van de kinderen worden nauwlettend in de gaten

gehouden en zo nodig kan een leerling in aanmerking komen voor extra zorg. Op vaste tijden worden resultaten met de ouders besproken.

 

Elk half jaar wordt tijdens de leerlingbespreking bekeken of het kind het onderwijs van de SBO school nog nodig heeft.

Bij alle kinderen zal bekeken worden of de ‘gewone’ basisschool voldoende hulp kan geven. In overleg met de ouders, de basisschool en de CT kan dan worden bekeken of overgang naar het reguliere onderwijs mogelijk is. Normaal gesproken zal een overgang naar een reguliere school aan het begin van een nieuw schooljaar plaatsvinden. De voorbereidingen starten echter al veel eerder. Als gekozen wordt voor een reguliere basisschool, kan die school een beroep doen op ambulante begeleiding vanuit onze school.

Dat betekent dat een van de intern begeleiders of een van de leerkrachten van Klavervier, zolang het nodig is, maar maximaal een jaar, regelmatig contact heeft met de basisschool om de ontwikkeling van de leerling goed in de gaten te houden en waar nodig advies te geven.

 

Een aparte groep op Klavervier vormt de groep voor Jonge Risico Kinderen (JRK). In deze groep kunnen leerlingen geplaatst worden die de kleuterleeftijd hebben en waarbij het duidelijk is dat de ontwikkeling onvoldoende op gang komt of stagneert. In de JRKgroep is er meestal sprake van een observatieperiode waarin gekeken wordt hoe de ontwikkeling het best op gang gebracht of gestimuleerd kan worden. Een plaatsing in de JRKgroep betekent dus niet dat het kind op de SBO school hoort. Vanuit de JRK groep worden kinderen geplaatst op het regulier onderwijs, de SBO school of een andere vorm van speciaal onderwijs.

 

SBO Klavervier is een openbare school. Dat betekent dat er geen godsdienstig onderricht wordt gegeven. Wij hebben respect voor een ander hoog in ons vaandel staan. Dat betekent dan ook dat we aandacht schenken aan verschillende religieuze feestdagen en regelmatig stilstaan bij andere religies en overtuigingen.

Structuur van onze school

SBO Klavervier start dit schooljaar met  6 groepen, waarbij de JRKgroep ook meegeteld wordt. Groep 3-4 is een combinatiegroep waar echter ook veel in kleinere groepen gewerkt en geleerd zal worden.

De groepen hebben de namen van kleuren.

De SBOgroepen hebben gemiddeld 15 leerlingen waarbij de groepen in de bovenbouw meestal wat meer leerlingen hebben dan de groepen in de onderbouw. In de onderbouw zetten we op een aantal dagen per week onderwijsassistenten in.

 

Organisatorisch is de school verdeeld in een onderbouw en een bovenbouw. De bouwen worden begeleid door een intern begeleider.

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs in de groep.

 

De kinderen worden in een groep geplaatst op basis van leeftijd, onderwijsbehoefte en leerdoelen. Voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen, en begrijpend lezen worden de kinderen geplaatst in zogenaamde instructiegroepen. Door de leerkracht wordt voor deze instructiegroepen een groepshandelingsplan gemaakt. In een dergelijk groepshandelingsplan worden, waar nodig, ook individuele doelstellingen voor kinderen geformuleerd. Het groepshandelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

 

Voor kinderen met “extra” hulpvragen worden individuele handelingsplannen gemaakt. Dit gebeurt door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider.

 

Als kinderen op Klavervier geplaatst worden, wordt er kort na plaatsing een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. (Als er bij de JRK-leerlingen sprake is van een observatieplaats, wordt er wel een plan van aanpak gemaakt maar wordt een ontwikkelingsperspectief nog niet vastgesteld)

Zowel de handelingsplannen als het ontwikkelingsperspectief worden met ouders besproken.

Als school zien we onszelf als partner bij de opvoeding van de kinderen. Daarom is het belangrijk dat ouders en school samen de belangen van de kinderen behartigen. Een goede samenwerking tussen de ouders en de school is een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

 

Meestal blijft een kind het hele jaar in één groep, echter een wisseling in de loop van het jaar is mogelijk en kan soms noodzakelijk zijn. Uiteraard gaan wij daarover wel in gesprek met ouders.

 

Voor de meeste groepen is er sprake van een duobaan. Dan heeft uw kind les van twee leerkrachten. In principe heeft een klas nooit meer dan twee leerkrachten. Alleen in geval van vervanging/verlof kan het noodzakelijk zijn om een derde leerkracht voor een groep

te plaatsen.

 

Ieder jaar worden op Klavervier de groepen opnieuw samengesteld. Dat betekent dus dat de kinderen niet kunnen ‘blijven zitten’. Er is altijd sprake van een doorlopende leerlijn.

 

In alle lokalen werken we met zogenaamde digitale schoolborden. Het grote voordeel van deze borden is dat het onderwijs visueel ondersteund wordt. De leerstof kan letterlijk zichtbaar gemaakt worden, de oefenstof kan veelzijdig aangeboden worden.

 

Zoals eerder al aangegeven, is de leerkracht verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep en de handelingsplannen voor de kinderen. De deskundigheid van de leerkracht is daarom heel belangrijk. We hebben de kwaliteiten, die de leerkrachten op onze school nodig hebben, nauwkeurig in beeld gebracht. Leerkrachten werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarbij deskundigheidsbevordering de doelstelling is.

 

Groepsindeling

De groepen op Klavervier hebben de namen van kleuren.

De JRKgroep is groep Geel, dan volgt de aanvangsgroep (3-4)van de onderbouw met Oranje/ Rood. Groep 5 heet op Klavervier Groep Groen.  De bovenbouw begint met groep Blauw, vervolgens Paars en als laatste, want dan sluit je alle kleuren af, groep Regenboog.

Omdat groep Regenboog de laatste groep is op Klavervier, lijkt het voor de hand te liggen om te denken dat alle schoolverlaters in die groep zitten.

Het kan echter voorkomen dat, om individuele of organisatorische redenen, er ook een of meerdere schoolverlaters in groep Paars zitten.

 

Waar komen onze leerlingen vandaan?

SBO Klavervier heeft een regionale functie. Zij wordt bezocht door leerlingen uit Beuningen, maar ook uit Winssen, Ewijk en Weurt.

 

Het kan ook voorkomen dat door verhuizingen of speciale omstandigheden, kinderen uit een ander samenwerkingsverband toch bij ons naar school gaan.

 

Waar kunt u terecht?

De groepsleerkracht is de eerste persoon binnen de school, die voor het welzijn en de begeleiding van uw kind zorg draagt. Bij hem of haar kunt u altijd terecht met vragen, suggesties of problemen. Soms worden deze doorgespeeld naar interne begeleiders. Als uw kind begeleiding krijgt van de logopediste, de orthopedagoog, de remedial teacher of de schoolmaatschappelijk werkster, kunt u met vragen natuurlijk ook meteen bij hen terecht. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met de directie.

 

 

Schoolverzuim

Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken, verwachten we daarover een berichtje vóór aanvang van de lessen, schriftelijk of telefonisch tussen 8.15 – 8.30 uur. Telefoonnr: 024-6772811

We gaan ervan uit dat u afspraken met dokters en tandartsen zoveel mogelijk buiten schooltijd plant.

Daar de schooltijden en het vakantierooster ruim van te voren bekend zijn, gaan we ervan uit dat u gebruik maakt van de daarin genoemde vrije dagen.

 

Bij herhaalde, onwettige afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar in kennis gesteld. Ook als kinderen herhaaldelijk niet aanwezig zijn zonder bericht, wordt melding gedaan bij de betrokken leerplichtambtenaar.

 

Als kinderen vrij van school zijn, op andere dagen dan hiervoor aangegeven in het overzicht van vakanties en vrije dagen, ontvangt u hierover altijd schriftelijk bericht. Kinderen worden op school nooit zonder kennisgeving aan ouders/verzorgers naar huis gestuurd, noch als orde- of strafmaatregel, noch als gevolg van afwezigheid van een leerkracht.

 

Mocht u goede redenen hebben om buiten de vakanties extra vrije dagen voor uw kind te vragen, dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. Deze zal hier alleen toestemming voor verlenen als er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Denk daarbij aan bruiloften, begrafenissen, geen verlof tijdens de schoolvakanties voor een van de ouders, e.d. De directeur mag alleen toestemming geven voor bijzonder verlof, als zij overtuigd is van de noodzaak hiervan. Het kan gaan over maximaal 10 dagen. Verlof van grotere omvang dient aangevraagd te worden bij de gemeente, afdeling leerplicht.

Voor de gemeente Beuningen is mevr. Anouk Kooijmans de leerplichtambtenaar.

 

Verjaardagen

Bij verjaardagen van kinderen is het een goede gewoonte dat de jarige zijn groepsgenoten mag trakteren.

Het team geeft er de voorkeur aan dat deze traktaties binnen het kader van gezonde voeding vallen. Kinderen die gevoelig zijn voor kleur- en smaakstoffen kunnen dit aan de groepsleerkracht doorgeven!

Om de verjaardagen een extra feestelijk tintje te geven, hebben we de (inmiddels) traditionele grabbelton. De bedoeling is dat ieder kind aan het begin van het schooljaar een cadeautje mee naar school neemt, ter waarde van ± €2,50 (Dit moet geschikt zijn voor zowel een jongen als een meisje). De jarige mag dan op zijn/haar verjaardag een cadeautje “grabbelen”.

 

De ochtendpauze

Voor of na de ochtendpauze besteden we wat meer tijd aan “gezond gedrag”. Er is voor alle kinderen gelegenheid om wat te eten of te drinken. Daarbij denken wij dan aan een appel, een peer of een ander stuk fruit, een beker drinken.  Drinken en eten doen we niet op het plein maar in de klas. Geef géén snoep mee. Ook kauwgum is op school absoluut verboden!

 

Gezond gedrag gaat natuurlijk over meer dan alleen gezond eten. We besteden veel aandacht aan handen wassen, netjes eten, maar ook tanden poetsen en bewegen. Vaak zal het onderwerp van gesprek ook zijn….Weet wat je eet!

Gezond gedrag is echter ook ruzies uit kunnen praten en onenigheid oplossen.

In de bovenbouw wordt er ook gekeken naar het jeugdjournaal.

De pauze wordt door alle groepen op het plein doorgebracht (behalve bij slecht weer). Er is altijd toezicht door één of meer teamleden. Speelgoed dat door kinderen zelf meegenomen wordt, wordt op eigen risico gebruikt.

Daar waar speelgoed de veiligheid van andere kinderen negatief kan beïnvloeden, wordt aan ouders verzocht dit speelgoed niet meer mee naar school te laten nemen.

 

Overblijven

De middagpauze duurt (behalve op woensdag) van 12.00 -13.00 uur. In principe gaan de kinderen tussen de middag naar huis. Omdat sommige kinderen ver van school wonen of vanwege werk van de ouders niet naar huis kunnen, is er de mogelijkheid over te blijven.

 

Het overblijven van de kinderen hebben wij in deskundige handen van KIDO gegeven. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover kunt u krijgen op de website:

www.kido-online.nl

Af- en aanmelden voor het overblijven kan via de voicemail. Dit nummer kunt u ook bellen als uw kind ziek is of om een andere reden niet over kan blijven. Het overblijfnummer voor Klavervier is:   06-20603130

Ook hangt er op school een lijst waar u de naam van uw kind in kunt vullen als er sprake is van incidenteel of onregelmatig overblijven. Uiteraard moet uw kind dan wel al ingeschreven staan bij Kido.

Het postadres van Kido is:

Postbus 45, 6640 AA Beuningen

 

Overblijven 2016-2017

Vast overblijven :                           €2,65

Incidenteel overblijven:              €3,25

Inschrijfgeld:                                    €5,=

 

Voor de kinderen die thuis gaan eten is het schoolplein pas vanaf 12.55 uur weer toegankelijk. Tot die tijd is het hek dicht.

 

Fruit

In de loop van het schooljaar doen wij mee aan de schoolfruitactie. Dan krijgen alle kinderen op school fruit. Houd de nieuwsbrieven en de website in de gaten, we zullen u tijdig informeren.

 

Medicijngebruik

Bij de inschrijving op school wordt gevraagd of uw kind medicijnen gebruikt. School wil daar graag rekening mee houden. Medicatie kan op school ook door de groepsleerkrachten verstrekt worden als dat nodig is.

Een goede communicatie over het medicijngebruik van uw kind is uiteraard belangrijk!!!

 

Petten en andere attributen

Op school mogen kinderen geen petten dragen. Bij binnenkomst moeten de kinderen hun pet afzetten.

Eerder is al genoemd dat speelgoed dat door kinderen zelf meegenomen wordt, op eigen risico wordt gebruikt.

We zien dat steeds meer kinderen met MP3-spelers, e.d. op school komen. Dat is geen speelgoed en we zien het liever niet, zeker niet bij kinderen die op de fiets naar school komen!

Ook zien we liever geen mobiele telefoons op school. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan worden die voor schooltijd bij de leerkracht ingeleverd en krijgen kinderen ze aan het eind van de schooldag weer terug. We zijn immers in geval van nood altijd te bereiken.

 

Verloren voorwerpen

Verloren of achtergebleven voorwerpen worden verzameld bij de conciërge. Leerlingen kunnen zelf bij de conciërge informeren naar verloren voorwerpen of daar gevonden voorwerpen inleveren. Tijdens de ouderavonden is er natuurlijk ook gelegenheid om bij de gevonden voorwerpen te kijken. Na de zomervakantie worden de gevonden voorwerpen van het voorafgaande schooljaar opgeruimd.

 

De Nieuwsbrief

Met regelmaat verschijnt er een Nieuwsbrief van Klavervier. Die ontvangen ouders digitaal. Mocht u geen mailadres opgegeven hebben, dan ontvangt u de brief op papier.

 

Leerlingenvervoer

Het vervoer van leerlingen van en naar school geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten waar de kinderen wonen. De gemeenten hebben hiertoe verschillende afspraken gemaakt. U krijgt via uw gemeente te horen hoe vervoer van uw kind geregeld is. Daar waar taxibedrijven worden ingezet , wordt veelal gewerkt met een vervoersreglement.

In dit reglement staat o.a:

© waar en op welke tijd de taxi’s of busjes vertrekken;

©wat u moet doen als uw kind bijv. wegens ziekte niet naar school kan;

©waar u terecht kunt met eventuele vragen of klachten

Leerlingenvervoer is de verantwoordelijkheid van ouders en gemeenten. Als school zien wij het liefst dat kinderen, al dan niet samen met ouders, op de fiets of te voet naar school komen. Ouders en verzorgers verzoeken wij dringend voor en na schooltijd op de daarvoor bestemde plekken te parkeren en de weg vrij te houden. Samen zijn we ten slotte verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen.

 

Verzekering

Door het schoolbestuur is er voor alle kinderen een collectieve WA-verzekering afgesloten. Deze is van kracht tijdens de schooluren, het van en naar school gaan, evenals tijdens andere activiteiten welke in schoolverband georganiseerd worden. Denk daarbij aan sportdagen, schoolreisje, kamp, e.d.

 

Bijdragen

In overleg met de oudervereniging van onze school, wordt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van extra activiteiten die niet tot het gewone onderwijs behoren. De bijdrage bedraagt €20,= per leerling. Dit geld wordt uitgegeven aan extraatjes: een sinterklaascadeautje voor de kleintjes, een attentie voor de schoolverlaters, een traktatie bij sportdagen, kleine uitstapjes e.d. U ontvangt een brief van de Oudervereniging tijdens de eerste schoolweken.

 

De oudervereniging is afhankelijk van deze bijdrage om alle activiteiten goed te kunnen laten plaatsvinden.

 

Mocht het betalen van deze bijdrage u voor problemen stellen, neemt u dan contact op met de directeur.

Door het jaar heen worden er, behalve voor het schoolreisje aan het eind van het schooljaar, geen bijdragen meer gevraagd.

Kinderen worden nooit uitgesloten van het volgen van het gewone onderwijsprogramma. Dit betekent dat kinderen, voor wie de bijdrage niet geregeld is, niet deelnemen aan de speciale activiteit, maar op school les krijgen. Bovenstaande regeling heeft de instemming van het bestuur van de oudervereniging. We hebben getracht de kosten minimaal te houden en duidelijk aan te geven waar het geld voor bedoeld is.

 

Het schoolreisje aan het eind van het schooljaar wordt niet betaald uit de ouderbijdrage. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste verschillen de kosten per schoolreisje. Dat betekent dat niet alle kinderen evenveel bijdragen aan deze kosten.

 

Daarnaast doen we met de hele school ook ieder jaar mee aan de Aktie Jantje Beton. Alle leerlingen, m.u.v. de kleuters, krijgen dan loten van Jantje Beton mee naar huis. De bedoeling is dat die verkocht worden natuurlijk en de kopers prachtige prijzen gaan winnen! De kopers zijn in dit geval ouders, vrienden, buren, familie e.d. Het is zeker niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan ‘leuren’! De opbrengst van de lotenverkoop is voor de helft voor school. Dat wordt helemaal gebruikt om de kosten van het schoolreisje te drukken. Hoe meer loten er verkocht zijn, hoe kleiner de bijdrage die nog betaald moet worden.

 

Groep Regenboog gaat niet op schoolreisje maar wel op kamp. Voor deze groep geldt hetzelfde als voor het schoolreisje bij de andere groepen. Ook hier gaat een deel van de opbrengst van de Aktie Jantje Beton naar toe.

 

Privacy

In de leerlingdossiers staat persoonlijke informatie. Voor een deel kan het gaan om gevoelige informatie.

De school gaat hier zorgvuldig mee om en volgt daarbij de Wet op de Privacy.

Dat houdt o.a. in dat:

  • ouders desgevraagd recht op inzage hebben in het dossier
  • niet iedereen zomaar bij de gegevens kan
  • gegevens tot 5 jaar na het schoolverlaten bewaard blijven, waarna ze vernietigd worden
  • dossiergegevens pas naar een andere school of instanties gaan, na toestemming van ouders/verzorgers

 

Een (aan)melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan op dat laatste een uitzondering vormen. Dat komt gelukkig maar hoogst zelden voor. Wij handelen conform de meldcode Beuningen. Deze is op school in te zien.

 

Het maken van foto- en video-opnames is ook gebonden aan privacywetgeving. Dit betekent dat het op school maken van video-opnames voor privé doeleinden alleen kan in overleg met de school. (Denk daarbij aan verjaardagen, Kerst e.d.)

In het kader van de privacyregeling gebruiken we op school het aanmeldformulier om rekening te houden met de wensen van ouders/verzorgers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om plaatsing van foto’s van kinderen op de website.

Voor eventuele andere speciale projecten zal om toestemming gevraagd worden. In het kader van kindbegeleiding of leerkrachtcoaching zou het voor kunnen komen dat er video-opnamen gemaakt.

 

Klachtenregeling

Ouders die een klacht hebben over het onderwijs of de gang van zaken op school, kunnen zich in eerste instantie wenden tot de groepsleerkracht van hun kind.

 

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan een beroep gedaan worden op de directie van de school. Als in goed overleg geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan gebruik worden gemaakt van de wettelijk verplichte klachtenregeling. Deze is door het bestuur vastgesteld. Volgens deze regeling kan ieder die met de school te maken heeft, schriftelijk een klacht indienen.

Door elke school zijn twee interne vertrouwenspersonen aangewezen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Voor onze school zijn dat Bert Panhuizen en Daphne Veenman.

 

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kan iedereen bellen met de vertrouwenspersoon Beuningen:    06-43212305

 

Het schoolbestuur

Het bestuur van Klavervier is in handen van stichting Oeverwal.

Er is een directeur-bestuurder aangesteld, dhr. Gerard van der Burgt

Het correspondentieadres van de stichting is:

Stichting Oeverwal

Den Elt 17 D

6644 EA Beuningen

Tel: 0487-524240

info@oeverwal.nl

 

Uiteraard blijft de directeur op elke school aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het beleid.

 

Schoolinspectie

Namens de minister zijn verschillende onderwijsinspecteurs belast met het toezicht op onderwijs. Voor onze school zou u zich moeten wenden tot het kantoor in Utrecht:

Inspectie SBO

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Tel.nr: 030-6690600

www.onderwijsinspectie.nl

 

Stroomschema Klachtenprocedure                                                                                                       

 

Klacht

van onderwijskundige aard

o.a.

· methode

· aanpassing programma

· toetsing/beoordeling

· pedagogische benadering

 

 

Klacht

van schoolorganisatorische aard o.a.

· vakanties, vrije dagen

· schoolbijdrage

· inzetten toetscapaciteit

· schoonmaken

 

 

Klacht over seksuele intimidatie of seksueel misbruik tussen leerkracht en leerling

 

 

Klacht

over ongewenste gedragingen

o.a.

· agressie

· geweld

· racisme

· discriminatie

· pesten

· seksuele intimidatie

 

 

 

 

Gesprek met groepsleerkracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien geen bevredigend resultaat:

Gesprek met directeur

 

 

Gesprek met de directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien geen bevredigend resultaat:

Gesprek met bestuur

 

 

 

Indien geen bevredigend resultaat:

Gesprek met bestuur

(0487-524240)

 

 

Hiervoor geldt een

meldingsplicht aan het bestuur

 

 

Gesprek met Intern Contactpersoon

(Bert Panhuizen/

Daphne Veenman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien geen bevredigend resultaat en/of eventueel gewenst/noodzakelijk

Gesprek met de

Externe Vertrouwenspersoon

(Marika Lasage, GGD Nijmegen, 024-3297172)

 

 

 

 

Indien geen bevredigend resultaat:

Klacht indienen bij de klachtencommissie (LKC) (Postbus 185 3440 AD Woerden 0348-405245)

 

 

 

Bevoegd Gezag neemt maatregelen

 

 

JRK groep

In de JRK groep (groep Geel) worden kinderen van 4 tot 7 jaar geplaatst, waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt.

De kinderen krijgen in eerste instantie een tijdelijke plaatsing van een jaar, een zogenaamde observatieplaats. In de JRK groep worden de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind vastgesteld door middel van onderzoek en observatie. Daarnaast wordt gewerkt aan de leervoorwaarden voor het lezen, rekenen en schrijven. De wijze waarop de leervoorwaarden tot stand komen, zal voor elk kind verschillend zijn. Elk kind krijgt hiervoor hulp en begeleiding op maat. Mocht tijdens de observatieperiode blijken dat een kind meer specialistische begeleiding nodig heeft, dan kan er een verwijzingstraject naar een andere vorm van onderwijs ingezet worden.

Na de JRK periode zullen sommige kinderen doorstromen naar groep 3 op SBO Klavervier. Er zullen ook kinderen terugstromen naar groep 3 van de gewone basisschool. En ook zijn er kinderen die verwezen worden naar meer specialistische vormen van onderwijs. Tijdens de JRK periode wordt hierover met de ouders regelmatig uitgebreid gesproken.

In de JRK groep spelen en leren kinderen net als in een gewone kleutergroep. Wel is er meer

aandacht voor structuur en is er meer individuele begeleiding en extra hulp mogelijk dan in een gewone kleutergroep.

 

Elk kind krijgt de leerstof aangeboden die bij hem of haar past en dat is de leerstof die net een stapje moeilijker is dan wat het kind al kan. Er is veel aandacht voor het omgaan met elkaar en voor de spraak-taalontwikkeling. In veiligheid en met plezier leren en ontwikkelen, en het gevoel hebben dat je wat kunt, staan in de JRK groep centraal.

 

Het jongere kind

Leerlingen die op Klavervier in groep Oranje of Rood zitten, horen tot de jongere kinderen. De aanvankelijk leerprocessen, die ingezet zijn bij de kleutergroepen, worden tijdens deze jaren afgrond.

Kinderen volgen de leerlijnen voor de verschillende vakgebieden. Wij streven er naar om elk kind op zijn/haar eigen niveau aan te spreken en leerstof aan te bieden. Doordat er op Klavervier met instructiegroepen gewerkt wordt voor rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen, zitten díe kinderen bij elkaar die een zelfde aanbod nodig hebben.

De jongere kinderen sluiten gaandeweg de twee onderbouwjaren bij deze instructiegroepen aan. De resultaten op de toetsen bepalen mede in welke (instructie)groep een kind geplaatst wordt.

Net als op de reguliere basisschool krijgen onze kinderen alle wettelijk vak- en vormingsgebieden.

 

Het oudere kind

De leerlingen van groep Groen, Blauw, Paars en Regenboog vormen samen de bovenbouw.

De hoeveelheid leerstof en het niveau zijn afhankelijk van het ontwikkelingspespectief van de leerling. Dit perspectief wordt voor het eerst gemaakt bij aanvang van groep Oranje.  Met het ontwikkelingsperspectief bedoelen we alle onderwijsresultaten, die je op grond van de mogelijkheden van het kind daadwerkelijk mag en kan verwachten.

De basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven nemen een belangrijke plaats in. Voor het leesonderwijs maken de groepen van Klavervier gebruik van de methode LISBO, Ralfi en de methode Nieuwsbegrip.

Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode Alles Telt.

Voor taal en spelling zijn we afgelopen jaar begonnen met een nieuwe methode: STAAL.

De schrijfmethode die gebruikt wordt is Schrijftaal. Voor de kinderen die het lopende schrift moeilijker onder de knie krijgen gebruiken we de methode Mijn Eigen Handschrift.

 

Naast de vakken voor de basisvaardigheden komen de creatieve en wereldverkennende vakken aan bod. Voor Wereldoriëntatie hebben we vanaf groep Geel een eigen leerlijn ontwikkeld.

 

In de bovenbouw, groep Paars en Regenboog, maken de leerlingen kennis met het vak Engels. Daarvoor gebruiken wij de methode Groove Me.

 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

De methode “Leefstijl” wordt door de hele school intensief ingezet voor de sociaal emotionele ontwikkeling. In de JRK-groep wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van de methode: “Sociaal gedrag, elke dag.”

De doelstelling die we nastreven is dat kinderen zich competent, autonoom en verbonden voelen.

Competentie:  het gevoel van eigenwaarde  en ‘iets kunnen’

Verbonden: deel uitmaken van een groep, ‘erbij horen’

Autonomie:  het maken van eigen keuzes

Klavervier streeft naar een pedagogisch klimaat waarin kinderen en alle mensen die betrokken zijn bij de school op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Iedereen is er verantwoordelijk voor dat het fijn is in de groep en op school. Daar voel je je veilig. Door de methode Leefstijl leren we van en met elkaar, om conflicten op te lossen, om elkaar te begrijpen, om problemen te voorkomen.

 

In alle ruimtes op school zijn de schoolregels zichtbaar aanwezig:

*      Lief zijn voor elkaar

*      Doe een ander geen pijn

*      Goed luisteren

*      Maak niets onnodig stuk

*      Kijk naar jezelf

*      Stil zijn

 

In de klas worden, zeker in de bovenbouw, ook klassenregels afgesproken. De leerlingen denken zelf mee over deze regels. Zelf verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de klas is onderdeel van ons hele schoolklimaat.

 

Bewegingsonderwijs

Voor alle groepen zijn er een of meer bewegingsmomenten per week. Op school is er geen gelegenheid om te douchen maar bij de gymzalen wel. Douchen is dan ook verplicht!

Bewegingsonderwijs per groep:

JRK  Zij gymmen op school. Ze hebben alleen gymschoenen nodig, want zij gymmen in hun ondergoed. De gymschoenen blijven op school.

Groep Oranje/Rood gymt op dinsdag in de Tinnegieter en hebben daarnaast beweegmomenten op school.

Groepen Groen en Blauw gymmen ook op dinsdag samen in de Tinnegieter.

Groep Paars gymt op dinsdag in De Leghe Polder en op vrijdag in de Tinnegieter. Dat geldt ook voor groep Regenboog 

De gymlessen worden gegeven door de eigen leerkrachten. Op dinsdag is in de Tinnegieter ondersteuning door de buurstsportcoach.

We vragen u op de dagen dat er gymles gegeven wordt, niet alleen gymkleding maar ook een handdoek mee te geven naar school. Douchen na de gym is altijd verplicht!

Gymkleding bestaat uit goed passende gymschoenen (schoon en géén zwarte zolen), een gymbroekje en een t-shirt.

Voor onze jongste leerlingen vergt het omkleden vaak nog veel tijd. Wij verzoeken u dan ook om te zorgen voor gemakkelijke gymschoenen (dus zonder veters) tenzij het kind dit zelf al goed kan!

Geen (goede) kleding bij je hebben, betekent niet meedoen en langs de kant zitten. Dat zien we natuurlijk liever niet.

                    

Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan doen met het bewegingsonderwijs, verzoeken wij u de groepsleerkracht daarvan schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen.

De leerlingen van groep Paars en groep Regenboog gaan op de fiets naar de gymzaal. De andere kinderen gaan lopend.

 

Computers

Computers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Op onze school besteden we hier dan ook regelmatig aandacht aan. Computers worden ter ondersteuning ingezet en er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van computers bij het presenteren van spreekbeurten en het maken van projecten. Het digitale schoolbord maakt ook in toenemende deel uit van onze onderwijsinventaris.

 

Onder dit kopje willen we ook even aandacht besteden aan  internet-gebruik thuis. Het is soms moeilijk om als ouders precies te weten wat je kind op de computer doet. Om wat meer houvast te hebben willen we u graag de website: www.mijnkindonline.nl aanbevelen. Hier zijn duidelijk vuistregels te vinden voor afspraken die u met uw kind kunt maken, maar ook tips voor de kinderen zelf.

 

Op school wordt structureel aandacht besteed aan het gebruik van internet, de kansen en de risico’s. Dat geldt overigens ook voor het gebruik van andere sociale media.

 

 

De resultaten van ons onderwijs

Ouders, het samenwerkingsverband en inspectie vragen van ons dat wij de resultaten van onze onderwijsinspanningen zichtbaar maken. Dat doen wij aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. Van leerlingen die instromen wordt een zogenaamd ontwikkelingsperspectief vastgesteld. De onderwijsopbrengsten worden vergeleken met de verwachtingen, die we op grond van aanleg en mogelijkheden van de leerlingen kunnen verwachten. We noemen dit leerrendement.

Een paar jaar geleden heeft het vergelijken van verwachtingen met resultaten ertoe geleid dat wij een nieuwe methode ingevoerd hebben voor technisch lezen. De resultaten zijn spectaculair verbeterd.

 

Naar het vervolgonderwijs

In juli 2016 verlieten 16  leerlingen onze school om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Vijf leerlingen gingen naar het praktijkonderwijs en elf leerlingen naar het VMBO. Leerlingen kiezen, samen met hun ouders, de school voor voortgezet onderwijs waar ze naar toe willen. In 2016 gingen de leerlingen naar het Citadel-college, PRO-college Nijmegen, Canisiuscollege, Helicon, MaasWaal-college, Mondialcollege en Pax Christi.

 

De schoolverlaters volgen een speciaal traject in hun laatste jaar op Klavervier. Er is veel aandacht voor het maken van de goede keuze, we gaan scholen bezoeken en meer bijzondere activiteiten in het kader van schoolverlaten.

 

 

Onderwijstijd

We willen de tijd dat de kinderen op school zitten zo goed mogelijk besteden. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een ingestelde schoolbel. Enkele minuten voor aanvang van de les wordt er al gebeld. Zo kan de leerkracht in de groep op tijd starten met de les. In de groep laten we de leerlingen regelmatig zelfstandig werken. Op deze manier willen we voorkomen dat er onnodig tijd verloren gaat met wachten op de leerkracht of op elkaar.

 

Zoals bij veel scholen het geval is, heeft ook onze school soms last van invalproblemen. We werken meestal niet met externe vervangers. Als het niet lukt om een geschikte vervanger te vinden, zoeken we intern naar een oplossing. Als dat niet lukt, moeten we de kinderen van een groep verdelen over andere groepen. Dat laatste proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden. Mocht het toch voorkomen, dan is er voor iedere groep, maar ook voor iedere instructiegroep, een zogenaamde noodklapper beschikbaar. Hierin zit werk dat kinderen kunnen maken dat gerelateerd is aan het werk dat ze normaalgesproken in de groep zouden maken. Ook hierdoor proberen we verlies van onderwijstijd te beperken.

 

De JRKgroep gaat op vrijdag niet naar school. Alle andere groepen hebben dezelfde schooltijden. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke bepalingen.

 

 

Zorgroute

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier. Vaak zijn er grote verschillen tussen kinderen in een groep of van dezelfde leeftijd. Het is daarom belangrijk dat de ontwikkeling van alle kinderen nauwkeurig gevolgd wordt en goed in beeld gebracht wordt.

Op Klavervier doen we dat volgens een vaste werkwijze. In onze Zorgroute geven we precies aan wat er op welk moment gedaan wordt. Wanneer er getoetst wordt, wanneer er onderzoek gedaan wordt, wanneer leerlingen besproken worden. Ook is daarin duidelijk aangegeven wie daar binnen (of soms buiten) de school verantwoordelijk voor is en welk materiaal er gebruikt wordt. Omdat de zorgroute voor alle leerkrachten richtinggevend is, worden kinderen tijdens hun hele schoolloopbaan goed gevolgd en kunnen we preventief en ook curatief handelen waar noodzakelijk.

De leerkracht van uw kind is altijd de eerst aanspreekbare rondom de ontwikkelingen van de leerlingen.

 

Het ondersteunen van de leerkrachten

Er zijn twee keer per jaar groepsbesprekingen waarin alle kinderen besproken worden. Daarnaast is er een traject waar hulpvragen van individuele kinderen nader bekeken worden. Als dit aan de orde is, wordt dit ook behandeld tijdens de groepsbesprekingen.

 

Bouwoverleg

Zowel de onder- als de bovenbouw hebben regelmatig overleg. In deze bouwvergaderingen worden algemene en praktische zaken besproken, maar is er ook tijd voor overleg over de trajecten van individuele kinderen. De intern begeleiders leiden het bouwoverleg.

 

Interne begeleiders

De IB-ers zijn de spilfunctionarissen in de zorg rond de kinderen.

De interne begeleiders richten zich vooral op:

²het begeleiden van leerkrachten op het gebied van instructie- en ondersteuningsbehoeften

²het versterken van competentie en competentiegevoelens bij leerkrachten;

²het goed laten verlopen van het bouwoverleg;

²begeleiding bij het maken van de groepsplannen;

²het volgen van de leerlingen aan de hand van het ontwikkelingsperspectief en vervolgens

   actie ondernemen als zorg noodzakelijk is;

²het bewaken van de ontwikkelingsverslagen (filmisch verslag van elke leerling)

²bewaken van instructiegroepen, zowel binnen als buiten de groep;

²bewaken van individuele handelingsplanning;

²bewaken van de zorg voor de zogenaamde “arrangementen”

  

Daarnaast hebben zij ook een taak om rapportage (naar buiten) toe te verzorgen. Dit bestaat o.a. uit rapportage naar CT, Onderwijskundige rapporten, ondersteuning bij aanvraag hulpverlening, begeleiden van verwijzingstrajecten, inbreng in het SOT.

Ook zijn de Intern Begeleiders vaak het aanspreekpunt voor hulpverlenende instanties van buiten.

 

Logopedie

Aan Klavervier is een logopediste verbonden. Zij houdt zich bezig met aspecten die nodig zijn voor een goede communicatie, taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijkse leven is communicatie immers onmisbaar. Een goede taal- en spraakontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt die ontwikkeling niet vanzelf. Als er bij binnenkomst van een leerling duidelijk is, dat logopedie al geïndiceerd is, komt de leerling meteen op de lijst voor logopedie. Soms kan het even duren voordat er daadwerkelijk gestart kan worden.  Ook de logopedist maakt een handelingsplan voor haar leerlingen. Dit wordt ook met ouders besproken op afgesproken contactmomenten.

                               

Het schoolondersteuningsteam (SOT)

Elke 4 weken komt het SOT bij elkaar en worden nieuwe leerlingen besproken, uitslagen van onderzoeken bekeken, huisbezoeken geëvalueerd en acties uitgezet waar nodig.

In het SOT zitten beide IB-ers, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werkster, een deelnemer van REC4, een deelnemer van Entrea en de directeur.  Waar nodig wordt de logopediste of de remedial teacher uitgenodigd.

Iedere twee weken is er ook intern zorgoverleg waar alleen medewerkers van school bij betrokken zijn.

 

Remedial Teaching

De Remedial Teacher is een gespecialiseerde leerkracht. Sommige kinderen hebben kortere, of langere tijd individuele hulp en aansturing nodig. Soms kan dat ook in kleinere groepjes. Er kan sprake zijn van extra oefenen, op een andere manier oefenen. Als een kind in aanmerking komt voor remedial teaching, wordt dit tijdens de leerlingbespreking besproken. Ouders worden uiteraard altijd op de hoogte gesteld van dit plan. Ook de Remedial Teacher maakt een handelingsplan voor de duur van de hulp.

 

Onderzoek

In principe komen alle kinderen eens per twee jaar aan de beurt voor een capaciteiten-herhalingsonderzoek. Dit zijn de zogenaamde intelligentie-onderzoeken.

Deze onderzoeken worden gedaan door de orthopedagoog. De orthopedagoog kan ook onderzoek doen naar andere aspecten die het leren en ontwikkelen beïnvloeden. Daarbij kunt u denken aan concentratie, werkhouding, faalangst e.d. Deze onderzoekjes kunnen leiden tot een andere aanpak of extra hulp op school, maar ook als ondersteuning bij een verdergaande onderzoeksvraag of hulpverleningsvraag.

Ook de onderzoeken die door de orthopedagoog worden gedaan, worden tijdens de leerlingbespreking afgesproken.

 

School Maatschappelijk Werk

Op Klavervier werkt één dag in de week een school maatschappelijk werkster. Zij gaat bij alle ouders van nieuwe kinderen op huisbezoek. Dat hoort bij onze startprocedure.

Daarnaast kan zij ook kortdurend begeleiden in de thuissituatie. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg om in de thuissituatie een positieve verandering te bemerken. Mocht het nodig zijn, dan kan zij ouders ook helpen bij het vinden van de passende opvoedingsondersteuning.

 

Rapportage

Rapportage vindt voor alle leerlingen plaats. Tijdens de ouderavonden wordt de rapportage besproken: het ontwikkelingsperspectief, de handelingsplannen en de toetsresultaten. Het eerste oudercontact is ongeveer zes weken na aanvang van het schooljaar. Dan bespreken we met u het plan voor het voorliggend schooljaar.

De andere twee ouderavonden zijn rapportavonden. Dat geeft al aan dat de kinderen van te voren een rapport mee naar huis krijgen.

Bij het laatste rapportgesprek wordt tevens geëvalueerd en vooruit gekeken.

De eerste algemene ouderavond is voor de ouders van de schoolverlaters  tevens de

voorlichtingsbijeenkomst over het hele traject van schoolverlaten.

 

Klavervier: een lerende organisatie 

Ouders willen dat hun kind naar een goede school gaat. Scholen hebben meer kans een goede school te zijn als zij aan kwaliteitszorg doen.

 

Kwaliteitszorg is het voortdurend verbeteren, bewaken en verantwoorden van al datgene wat met het onderwijs en de school te maken heeft.

 

Het gaat niet alleen over de vorderingen van de leerlingen, maar tevens hoe er les gegeven wordt en of leerlingen zich veilig voelen. Worden ouders serieus genomen en worden zij betrokken bij de school? Is er voldoende toezicht? Is de structuur helder? Hoe wordt er gewerkt aan leerlingzorg?

Het team van SBO Klavervier werkt constant aan schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.

 

Het is belangrijk dat de richting, of anders gezegd, de koers duidelijk is. Wat willen we samen realiseren? De richting is beschreven in het schoolplan. Het plan wordt gemaakt vanuit een bezinning hoe het er nu met de school voor staat en hoe we het over vier jaar graag zouden willen hebben. Het huidige plan is opgesteld voor de periode 2015-2019. 

 

Op Klavervier wordt gewerkt met het instrument ‘Werken met Kwaliteit’. Daarbij worden kwaliteitskaarten ontwikkeld waarin duidelijk omschreven staat waaraan moet worden voldaan wil er sprake zijn van voldoende kwaliteit.

We werken op onze school aan kwaliteitszorg door:

*      vanuit het schoolplan een jaarlijks plan van aanpak te maken;

*     * de onderwijsopbrengsten te vergelijken met het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Leren de kinderen ook
         daadwerkelijk wat ze zouden kunnen leren?

*      *te bepalen voor welke onderwerpen in een schooljaar kwaliteitskaarten gemaakt worden;

*     *regelmatig te meten hoever we zijn in onze ontwikkeling;

*      *aandacht te besteden aan goed personeelsbeleid;

*      *alle medewerkers zich regelmatig te laten bijscholen; hetzij individueel, hetzij als team;

*      *voortdurend alert zijn op hoe dingen gaan en naar punten zoeken die voor verbetering vatbaar zijn;

*      *op stichtingsniveau deel te nemen aan de ontwikkeling van goed onderwijs in Beuningen.

 

Bereikte resultaten in 2015-2016

*      De nieuwe taalmethode Staal is succesvol geïmplementeerd.

*      *We proberen de administratieve druk voor leerkrachten te verlagen door keuzes te maken die tijdwinst opleveren zonder       
           kwalitatief in te boeten.

*      *Individuele medewerkers hebben bij- en nascholing gevolgd;

*      *Zelfstandig werken en zelfverantwoordelijk zijn door leerlingen heeft nog de volle aandacht.

*      *In het kader van verdergaande samenwerking tussen drie kleine platforms, is er tijd besteed aan het leren kennen van elkaar.

*      *Er is een kwaliteitskaart gemaakt voor rekenen

*      *Er is een invoeringsplan gemaakt voor een leerlingenraad

*      *Er is een meerjarenoverzicht van opbrengsten, gekoppeld aan een analyse

*      *De leerlingenvragenlijst is aangepast

 

Het plan van aanpak 2016-2017

In het nieuwe schooljaar hopen we natuurlijk ook een aantal verbeterpunten te kunnen realiseren.

We gaan aan het werk met:

*      *Een kwaliteitskaart maken voor Taal

*      *Verder uitwerken van de mogelijkheden voor zelfstandig werken

*      *Samenwerking met andere SWV-en uitbreiden

*      *Ons jubileumjaar vieren !!!!!!
          *Een plan maken voor een mogelijk IKC
          *In gesprek gaan over andere schooltijden
          *Speluitleen realiseren

*      Ongetwijfeld zullen er meer zaken aangepakt worden. Hierover houden we u in de loop van het jaar op de hoogte.

*     

Opleiden in de school

Op SBO Klavervier bieden wij aan diverse opleidingen stage mogelijkheden

PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs); deze stagiaires komen op school als voorbereiding op hun beroep als leerkracht.

ROC (Regionaal Opleidings Centrum); deze stagiaires komen op Klavervier stage lopen als voorbereiding op hun beroep als onderwijsassistent of klassenassistent.

RUN (Radboud Universiteit Nijmegen); het gaat daarbij om de opleiding tot orthopedagoog. Deze stagiaires begeleiden kinderen maar doen ook onderzoek als voorbereiding op hun beroep als orthopedagoog. Incidenteel bieden wij ook snuffelstages aan aan oud-leerlingen. Dan gaat het om oriënterende of maatschappelijke stages.

 

Er is op school een leerkracht belast met de coördinatie rond stagiaires.

 

 

Oudervereniging

De oudervereniging steunt de school vooral bij de organisatie van een groot aantal activiteiten. Deze samenwerking tussen school en thuis is essentieel en bevordert naar onze mening het welbevinden van de kinderen.

Er is geregeld overleg en in werkgroepen, bestaande uit teamleden en ouders, worden tal van activiteiten voorbereid, georganiseerd en geëvalueerd. Bij de praktische informatie vindt u de namen van het bestuur van de oudervereniging. Aangezien het om een vereniging gaat, zijn alle ouders automatisch lid op het moment dat hun kind op Klavervier als leerling ingeschreven wordt.

 

Ook zal er dit jaar een soort inschrijflijst zijn, waarbij u als ouder aan kunt geven bij welke activiteit u betrokken wilt zijn, waar u zich voor in zou willen zetten.

 

Tijdens de jaarvergadering, tevens algemene ouderavond, kunnen alle ouders hun inbreng geven en worden bestuursleden voorgesteld.

De oudervereniging van SBO Klavervier functioneert heel goed en is een gezellige groep mensen. De teamleden waarderen de inzet van deze groep heel erg!

 

Medezeggenschapsraad

Met ingang van januari 2007 is de vernieuwde ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ van kracht geworden. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes leden. Bepaald is dat in de MR evenveel ouders als personeelsleden zitting hebben.

 

Een belangrijke functie van de MR is om samen met bestuur en directie op verschillende terreinen richting te geven aan beleid. De bevoegdheden van de MR zijn daarvoor neergelegd in de genoemde wet  en het medezeggenschapsreglement.

Op de website kunt u regelmatig terug vinden waar de MR zich mee bezig houdt.

 

Een schoolbestuur is met de komst van de nieuwe wet verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. Dit houdt concreet in dat alle scholen één ouder en één personeelslid afvaardigen in de GMR. In de GMR komen zaken aan de orde die ‘schooloverstijgend’ zijn en dus betrekking hebben op álle scholen van stichting Oeverwal. De GMR heeft een eigen reglement van waaruit gewerkt kan worden.

 

Tot slot

 

Mochten er na het lezen van deze schoolgids nog vragen zijn of mocht u nog bepaalde informatie missen, dan willen wij u vragen dit aan ons door te geven. In de volgende schoolgids kunnen we hier dan rekening mee houden.

 

We hopen u aan het begin van het nieuwe schooljaar voldoende geïnformeerd te hebben met deze schoolgids. Tijdens de eerste algemene ouderavond krijgt u meer specifieke informatie over de groep en het groepsprogramma.

 

De school maak je samen. Toch is het voor een school voor speciaal basisonderwijs, soms gezien de afstand, wat minder eenvoudig om regelmatig contact te hebben. Daarom is het juist erg belangrijk dat we elkaar goed op de hoogte blijven houden van relevante zaken m.b.t. de kinderen. Wij zullen daar uiteraard ons uiterste best voor doen. Als u denkt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze school, dan nodigen we u daartoe graag uit. Laat gerust eens horen hoe u over bepaalde zaken denkt.

 

 

 


           

[1] Tekst is grotendeels afkomstig uit het Referentiekader Passend onderwijs 2-2012

Laatste Nieuws

In de trein...
ANWB Streetwise
Algemene ouderavond
Koningsspelen 2017

Uit het fotoboek

De spelletjes 83 De spelletjes 81
De spelletjes 82 De spelletjes 80