Beste ouders, verzorgers

 Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Een deel van deze taak leggen ouders in handen van de school, die op haar beurt probeert de kinderen te vormen tot volwaardige en kritische deelnemers aan de maatschappij. Iedere school doet dat op een eigen wijze.

Als speciale basisschool werken we met kinderen, die problemen hebben in hun ontwikkeling, hetzij op leergebied, hetzij in de sociaal-emotionele persoonsontwikkeling. Deze kinderen behoeven intensieve zorg. Wij willen die zorg graag bieden, maar kunnen dat niet alleen. Een goede afstemming en samenwerking met ouders is een kernpunt in ons werk.

 U bent dus van harte uitgenodigd om veel met medewerkers van school te overleggen over uw kind, maar ook om deel te nemen aan activiteiten van de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en andere schoolse of buitenschoolse activiteiten.

 Mocht u vragen of suggesties hebben voor verbetering, dan horen we dat graag. Uw mening stellen we zeer op prijs.

Samen zorgen we voor speciale klasse!

Namens team SBO Klavervier,

Conny van Wersch  (directeur)

 

 

 

Passend onderwijs

 

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsplatforms Tussen de Rivieren. Deze sub-regio maakt deel uit van Stromenland; dit is het grote samenwerkingsverband Passend Onderwijs te Nijmegen (<span style="mso-fareast-font-family: Calibri;color:blue">www.stromenland.nl). Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren is een samenwerkingsverband van basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Druten, Beuningen en West Maas en Waal. Hiermee realiseren wij een systeem van passend onderwijs op verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen de scholen en besturen in onze regio). Als vanuit onze interne zorg blijkt, dat er voor het kind extra advies of extra ondersteuning nodig is, dan schakelen wij de hulp in van het Ondersteuningsplatform. Alle activiteiten die het platform ontplooit, zijn gericht op de kwaliteit van extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen deze ondersteuning op de basisschool kunnen ontvangen. Als blijkt dat deze ondersteuning niet het gewenste resultaat oplevert, kan dit leiden tot het advies om samen met u te gaan zoeken naar een andere, meer geschikte onderwijsvorm voor het kind. Het platform geeft dan een Toelaatbaarheidsverklaring af voor de speciale basisschool of het speciaal onderwijs.

De coördinator van Ondersteuningsplatforms Tussen de Rivieren is René Smits (r.smits@stromenland.nl)

Het postadres van het Ondersteuningsplatform is

Heuvel 61- 63, 6651 DB, Druten.

 

 

 

Passend Onderwijs: Opzet van Schoolondersteuningsteams en MDO’s

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met een schoolondersteuningsteam (O-team) per school en MDO (multidisciplinair overleg) als dat nodig geacht wordt. Dit centraal ondersteund door een platform, waarin hulpvragen gekoppeld worden aan expertise en waar extra ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Met behulp van deze nieuwe ondersteuningsstructuur willen we voor de schoolgaande jeugd in de basisschoolleeftijd een goede, integrale ondersteuningsstructuur bieden, waarbij er breed, betrokken en professioneel gekeken wordt naar onze kinderen en er snel gehandeld kan worden indien nodig.

 

Hoe gaan we te werk?

De ondersteuning voor kinderen, ouders  en leerkrachten willen we snel en effectief organiseren. 

In het schoolondersteuningsteam zitten verschillende medewerkers die ook meerdere soorten van deskundigheid inbrengen. Samen proberen ze met u snel tot goede plannen te komen.

Indien er diepgaander op de problemen moet worden ingegaan, organiseert het team een breder overleg (MDO), waarbij er verscheidene deskundigen kunnen worden uitgenodigd, en waarbij de directeur van de school als voorzitter mee gaat draaien.

 Het bieden van goede zorg en ondersteuning aan onze kinderen staat centraal.

Als leerlingen zich veilig, gesteund en gewaardeerd voelen is dit een stimulans voor hun leerprestaties.

 

Rol ouders

De driehoek kind - ouder – school is van groot belang.  Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school, wijst onderzoek uit. De ouder erkennen als kindkenner en leerkracht bondgenoot laten zijn in de opvoeding geeft meerwaarde.

De rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

Scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs.

 In de communicatie tussen ouders en scholen betekent dit onderscheid dat ouders voor de school de rol van pedagogisch partner vervullen, dat de school voor de ouders de onderwijskundige partner is. Alle twee zijn zij gericht op hetzelfde doel: kinderen maximale kansen bieden.

Ouders zijn de grootste kindkenners, zijn verantwoordelijk en delen in dialoog met de professionals hun ervaringen.

 

De taak van de leerkracht en Intern begeleider

Signalen rondom de ontwikkeling van het kind worden door de ouders en/of de leerkracht opgepikt. De signalen worden door de ouders besproken met de leerkracht of door de leerkracht besproken met ouders.

Aanhoudende zorgen worden door de leerkracht of ouders besproken met de intern begeleider (IB).

Adviezen van de intern begeleider worden door de leerkracht besproken met:

 de ouders: ouders worden te allen tijde op de hoogte gebracht van signalen rondom het kind

de leerling (indien mogelijk)

 Er wordt afgesproken welke adviezen worden uitgevoerd. Indien na uitvoering de zorgen (signalen) verdwijnen, dan is de casus afgerond.

Indien de zorgen(signalen) blijven, dan kan vervolgens samen met de ouders besloten worden om het probleem in te brengen binnen het schoolondersteuningsteam.

In het schoolondersteuningsteam worden de signalen vanuit verschillende kanten besproken (dat wil zeggen: met functionarissen met verschillende deskundigheden). Er wordt gekeken naar wat er nodig is om de zorgen (signalen) weg te nemen. Dit kan leiden tot lichte, matige of intensieve ondersteuningsvragen. Deze ondersteuningsvragen kunnen van het kind zijn, maar ook van de ouder, de leerkracht en/of andere begeleiders in de school.

 

Er wordt dan onderscheid gemaakt naar:

onderwijsbehoeften van het kind

opvoedingsbehoeften van de ouder

 ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/begeleider

 

Het ondersteuningsteam kan samen met de ouder :

advies uitbrengen aan school en leerkracht,

  extra ondersteuning aanvragen vragen bij het ondersteuningsplatform (bijv. onderzoek, extra leertijd, specifieke hulp)

 een hulpverleningstraject gaan aanvragen en regelen (opvoedingsondersteuning, diagnostiek voor het kind, behandeling van het kind etc.)

doorverwijzen naar andere instanties

 

De samenstelling van het schoolondersteuningsteam

Leden van het schoolondersteuningsteam zijn:

           Intern begeleider
Onderwijsondersteuner van REC scholen
Maatschappelijk Werker
Directeur van de school (alleen op SBO)
De ouders van een leerling, die specifiek besproken wordt (op verzoek of op uitnodiging)

 

De intern begeleider van de school draagt zorg voor de coördinatie van de benodigde ondersteuning voor kind en/of leerkracht binnen school.

De ondersteuner vanuit het REC SO van het Samenwerkingsverband Beuningen heeft extra kennis van leren en gedrag.

De schoolmaatschappelijk werker  brengt deskundigheid in als het gaat om kind-thuis-onderwijs.

 

Werkwijze Schoolondersteuningsteams en MDO (multidisciplinair overleg):

De schoolondersteuningsteams (O-teams) vergaderen regelmatig, één keer per maand. Er zijn bijeenkomsten waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan:

 • het onderling informeren en deskundigheid uitwisselen
 • het met de IB werken aan een doorlichting van de leerlingengroep, zodat in een vroeg stadium eventuele kinderen met verhoogde kwetsbaarheid kunnen worden gevolgd
 • het geven van adviezen aan de school, die de veiligheid en kwaliteit van de pedagogische omgeving van de kwetsbare kinderen kunnen versterken
 • daarnaast zijn er bijeenkomsten waarin specifiek gepraat wordt over een leerling, soms als het om leer- en gedragsproblemen op school gaat, soms als het de hele ontwikkeling (ook thuis, buurt etc) betreft. Problemen kunnen ook worden besproken vanuit het perspectief van de leerkracht of vanuit maatschappelijke factoren. Bij deze besprekingen worden ouders uitgenodigd.

 

Het MDO (multidisciplinair overleg) wordt gepland indien de problematiek indringender en breder van karakter is en er met meer mensen van verschillende disciplines moet worden samengewerkt. Dit kan betreffen de huisarts, de jeugdzorg, het GGZ, de politie, psychologenpraktijk, diagnostici etc. Zo’n bijeenkomst  moet zorgen voor een goede probleemanalyse en komen tot een duidelijke oplossingsrichting en een aanvraag van passende voorzieningen of arrangementen, waardoor de positie van het kind in klas, school en thuissituatie kan worden verbeterd. Uiteraard zijn de ouders en de leerkracht van de leerling hier altijd bij.

 

Het is zeer voorstelbaar, dat een ouder het deelnemen aan een dergelijk groot overleg bezwaarlijk vindt. Een eenling of paar in zo’n grote groep: niet iedereen zal dit zo prettig vinden. Indien dit zo is dan kan de ouder altijd vragen om vooraf een gesprek te hebben, waarin de mening kan worden geformuleerd met een nagesprek, of iemand meenemen. De professionals zijn gehouden om u als ouder de gelegenheid te geven op elke mogelijke wijze uw inbreng te laten geven, omdat immers uw bijdrage essentieel is voor het oplossen van het probleem van uw kind. Aarzel dus niet om aan te geven hoe u het wilt hebben.

 

 

Wat betekent dat voor u als ouders/verzorgers

U bent gesprekspartner gedurende het hele proces en medeverantwoordelijk voor het maken van plannen en de uitvoering van afspraken. In voorkomende gevallen zult u worden uitgenodigd als uw kind besproken wordt in het schoolondersteuningsteam of MDO.

Daarnaast zal expliciet gevraagd worden om schriftelijke toestemming als het gaat om het uitwisselen van schriftelijke informatie over uw kind middels een toestemmingsformulier.

 

Wilt u meer weten?  Heeft u vragen?

Dan kunt u altijd terecht bij de directeur of de intern begeleider van de school van uw kinderen.  

 

CPO Beuningen

 

 

 Wat mogen we verwachten?

 

Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen onder de wet op het primair onderwijs. Dat is dezelfde wet die voor de ‘gewone’ basisscholen geldt.

 

De taak van onze SBO school is inhoudelijk gezien hetzelfde als die van een ‘gewone’

basisschool. We stellen hoge eisen aan het schoolklimaat:

   *een klimaat waarbinnen sterk verschillende kinderen zich kunnen ontwikkelen                                                                                     *een klimaat waarbinnen kinderen zich gehoord weten                                                                                                                             *een klimaat waarbinnen kinderen gemotiveerd worden                                                                                                                       *een klimaat waarbinnen  kinderen actief kunnen leren zodat de verwachte opbrengst daadwerkelijk gehaald wordt

 

Nederland is verdeeld in zogenaamde samenwerkingsverbanden. In een samenwerkingsverband (SWV) werken ‘gewone’ basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samen. Het bestuur van een dergelijk SWV dient de middelen (het zorgbudget) voor de leerlingen zo in te zetten dat zoveel mogelijk kinderen op hun eigen basisschool de begeleiding krijgen die ze  nodig hebben.

 

SBO Klavervier maakt deel uit van het SWV Stromenland. Het SWV is mede bepalend als het gaat om de grootte van de school en wat voor onderwijs er gegeven moet worden. Daartoe is een aantal richtinggevende uitspraken gedaan die in het zorgplan beschreven staan. Wij houden ons als speciale basisschool intensief bezig met de kwaliteit van en de toekomst van onze school. Dit heeft geleid tot een missie: een beschrijving van de gewenste situatie die we ons ten doel hebben gesteld.

 Klavervier is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen bij wie leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat.

Wij zijn sterk in….

  *weer tot ontwikkeling laten komen van kinderen                                                                                                                              * *respect voor eigenheid                                                                                                                                                                             *het vergroten van plezier en geloof in eigen kunnen                                                                                                                               *planmatig ingaan op onderwijsbehoeften                                                                                                                                     *samenwerking met ouders en instanties

We besteden veel aandacht aan het bevorderen van goed en open overleg tussen alle betrokkenen.

Ook het uitwerken van nieuw beleid met daarin haalbare plannen voor de inhoud van het onderwijs, de schoolorganisatie en het personeelsbeleid vergt aandacht en tijd. Centraal staat echter het nauwgezet volgen van iedere leerling!

 

Wat moet u weten van Klavervier

 

Een school voor speciaal basisonderwijs

Klavervier is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Dit betekent dat er kinderen van 4 t/m 13 jaar op onze school zitten die – om welke reden dan ook- problemen hebben met leren en/of problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied.

Een kind kan pas naar een school voor speciaal basisonderwijs als een onafhankelijke commissie: de Commissie Toelating (CT) de informatie van het kind bestudeerd heeft en besloten heeft dat een SBO school inderdaad de beste keuze is.

Als de basisschool heeft aangegeven, dat zij niet in staat is om voldoende extra hulp te kunnen geven, kan onze school in beeld komen. De CT geeft dan een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af.

Het kan ook zo zijn dat een leerling vanuit een medisch kinderdagverblijf of een andere vorm van speciaal onderwijs, naar onze school wordt verwezen.

Nadat de kinderen zijn aangemeld op onze school, wordt zorgvuldig bekeken in welke groep het kind geplaatst wordt. Natuurlijk speelt de leeftijd daarbij een belangrijke rol, maar ook het didactisch niveau (wat kan het kind al bij lezen, rekenen, etc.) en de sociale vaardigheden van een kind bepalen in welke groep een kind terechtkomt.

Bij plaatsing van nieuwe leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld.

Het gaat om de onderwijsresultaten, die we op grond van de mogelijkheden van de leerling kunnen verwachten. Het perspectief wordt met de ouders besproken. De vorderingen van de kinderen worden nauwlettend in de gaten gehouden en zo nodig kan een leerling in aanmerking komen voor extra zorg. Op vaste tijden worden resultaten met de ouders besproken.

Elk half jaar wordt tijdens de leerlingbespreking bekeken of het kind het onderwijs van de SBO school nog nodig heeft.

Bij alle kinderen zal bekeken worden of de ‘gewone’ basisschool voldoende hulp kan geven. In overleg met de ouders, de basisschool en de CT kan dan worden bekeken of overgang naar het reguliere onderwijs mogelijk is. Normaal gesproken zal een overgang naar een reguliere school aan het begin van een nieuw schooljaar plaatsvinden. De voorbereidingen starten echter al veel eerder. Als gekozen wordt voor een reguliere basisschool, kan die school een beroep doen op ambulante begeleiding vanuit onze school.

Dat betekent dat een van de intern begeleiders of een van de leerkrachten van Klavervier, zolang het nodig is, maar maximaal een jaar, regelmatig contact heeft met de basisschool om de ontwikkeling van de leerling goed in de gaten te houden en waar nodig advies te geven.

Een aparte groep op Klavervier vormen de kleutergroepen. In deze groepen kunnen leerlingen geplaatst worden die de kleuterleeftijd hebben en waarbij het duidelijk is dat de ontwikkeling onvoldoende op gang komt of stagneert. In de kleutergroepen is er meestal sprake van een observatieperiode waarin gekeken wordt hoe de ontwikkeling het best op gang gebracht of gestimuleerd kan worden. Een plaatsing in de kleutergroepen betekent dus niet dat het kind op de SBO school hoort. Vanuit de kleutergroepen worden kinderen geplaatst op het regulier onderwijs, de SBO school of een andere vorm van speciaal onderwijs.

SBO Klavervier is een openbare school. Dat betekent dat er geen godsdienstig onderricht wordt gegeven. Wij hebben respect voor een ander hoog in ons vaandel staan. Dat betekent dan ook dat we aandacht schenken aan verschillende religieuze feestdagen en regelmatig stilstaan bij andere religies en overtuigingen.

 

Structuur van onze school

 SBO Klavervier start dit schooljaar met  7 groepen, waarbij de kleutergroepen ook meegeteld worden. Groep 4-5 is een combinatiegroep waar echter ook veel in kleinere groepen gewerkt en geleerd zal worden. Ook is er een combinatiegroep 5-6 waarvoor hetzelfde geldt.

De groepen hebben de namen van kleuren.

De SBOgroepen hebben gemiddeld 14 leerlingen waarbij de groepen in de bovenbouw meestal wat meer leerlingen hebben dan de groepen in de onderbouw. In de onderbouw zetten we op een aantal dagen per week onderwijsassistenten in.

Organisatorisch is de school verdeeld in een onderbouw en een bovenbouw. De bouwen worden begeleid door een intern begeleider.

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs in de groep.

De kinderen worden in een groep geplaatst op basis van leeftijd, onderwijsbehoefte en leerdoelen. Voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen, en begrijpend lezen worden de kinderen geplaatst in zogenaamde instructiegroepen.

Voor kinderen met “extra” hulpvragen worden individuele handelingsplannen gemaakt. Dit gebeurt door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider.

Als kinderen op Klavervier geplaatst worden, wordt er kort na plaatsing een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. (Als er bij de kleuters sprake is van een observatieplaats, wordt er wel een plan van aanpak gemaakt maar wordt een ontwikkelingsperspectief nog niet vastgesteld)

Zowel de handelingsplannen als het ontwikkelingsperspectief worden met ouders besproken.

Als school zien we onszelf als partner bij de opvoeding van de kinderen. Daarom is het belangrijk dat ouders en school samen de belangen van de kinderen behartigen. Een goede samenwerking tussen de ouders en de school is een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

Meestal blijft een kind het hele jaar in één groep, echter een wisseling in de loop van het jaar is mogelijk en kan soms noodzakelijk zijn. Uiteraard gaan wij daarover wel in gesprek met ouders.

Voor de meeste groepen is er sprake van een duobaan. Dan heeft uw kind les van twee leerkrachten. In principe heeft een klas nooit meer dan twee leerkrachten. Alleen in geval van vervanging/verlof kan het noodzakelijk zijn om een derde leerkracht voor een groep te plaatsen.

Ieder jaar worden op Klavervier de groepen opnieuw samengesteld. Dat betekent dus dat de kinderen niet kunnen ‘blijven zitten’. Er is altijd sprake van een doorlopende leerlijn.

In alle lokalen werken we met zogenaamde digitale schoolborden. Het grote voordeel van deze borden is dat het onderwijs visueel ondersteund wordt. De leerstof kan letterlijk zichtbaar gemaakt worden, de oefenstof kan veelzijdig aangeboden worden.

Zoals eerder al aangegeven, is de leerkracht verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep en de handelingsplannen voor de kinderen. De deskundigheid van de leerkracht is daarom heel belangrijk. We hebben de kwaliteiten, die de leerkrachten op onze school nodig hebben, nauwkeurig in beeld gebracht. Leerkrachten werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarbij deskundigheidsbevordering de doelstelling is. 

Groepsindeling

De groepen op Klavervier hebben de namen van kleuren.

De kleutergroepen zijn groep Wit en groep Geel, dan volgt de aanvangsgroep (3)van de onderbouw met Oranje. Groep 4-5 heet op Klavervier Groep Rood/Groen.  De bovenbouw begint met groep groen-Blauw, vervolgens Paars en als laatste, want dan sluit je alle kleuren af, groep Regenboog.

Omdat groep Regenboog de laatste groep is op Klavervier, lijkt het voor de hand te liggen om te denken dat alle schoolverlaters in die groep zitten.

Het kan echter voorkomen dat, om individuele of organisatorische redenen, er ook een of meerdere schoolverlaters in groep Paars zitten.

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Woensdag: 8.30-12.15 uur

NB  Groepen Wit en Geel zijn op vrijdag vrij!

 Kinderen mogen vanaf 8.15 uur op het plein, de bel gaat om 8.25 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur.

 

Waar komen onze leerlingen vandaan?

SBO Klavervier heeft een regionale functie. Zij wordt bezocht door leerlingen uit Beuningen, maar ook uit Winssen, Ewijk en Weurt.

Het kan ook voorkomen dat door verhuizingen of speciale omstandigheden, kinderen uit een ander samenwerkingsverband toch bij ons naar school gaan.

 

Waar kunt u terecht?

De groepsleerkracht is de eerste persoon binnen de school, die voor het welzijn en de begeleiding van uw kind zorg draagt. Bij hem of haar kunt u altijd terecht met vragen, suggesties of problemen. Soms worden deze doorgespeeld naar interne begeleiders. Als uw kind begeleiding krijgt van de logopediste, de orthopedagoog, de remedial teacher of de schoolmaatschappelijk werkster, kunt u met vragen natuurlijk ook meteen bij hen terecht. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met de directie.

 

 

 

Schoolverzuim

Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken, verwachten we daarover een berichtje vóór aanvang van de lessen, schriftelijk of telefonisch tussen 8.15 – 8.30 uur. Telefoonnr: 024-6772811

We gaan ervan uit dat u afspraken met dokters en tandartsen zoveel mogelijk buiten schooltijd plant.

Daar de schooltijden en het vakantierooster ruim van te voren bekend zijn, gaan we ervan uit dat u gebruik maakt van de daarin genoemde vrije dagen.

Bij herhaalde, onwettige afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar in kennis gesteld. Ook als kinderen herhaaldelijk niet aanwezig zijn zonder bericht, wordt melding gedaan bij de betrokken leerplichtambtenaar.

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. U mag uw kind normaliter niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. U kunt hiervoor wel een verlofaanvraag indienen, als u door een beroep of dat van uw partner niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Het kan gaan over maximaal 10 dagen. Verlof van grotere omvang dient aangevraagd te worden bij de gemeente, afdeling leerplicht.

Om verlof aan te kunnen vragen, moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 -het moet gaan om een gezinsvakantie   
-de vakantie kan in geen enkele schoolvakantie worden opgenomen, vanwege het beroep van u of uw partner;
- het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie;
- uw kind heeft in het betreffende schooljaar niet al eerder verlof gekregen

Een aanvraag dient u in bij de directeur van de school. U kunt ook meer informatie vinden op de website van de gemeente en/of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Schorsing en verwijdering.

Onze school wil een veilige school zijn; een school waar kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers zich thuis voelen. Wij handelen naar de Groeisaam-gedragscode die u op www.groeisaampo.nl kunt vinden. Daarin staat beschreven wat als wenselijk en respectvol gedrag wordt gezien. Binnen dit veilige schoolklimaat willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Er zijn echter grenzen aan deze mogelijkheden en er zijn grenzen aan gedrag. Dat betekent dat we in het uiterste geval kunnen overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Gelukkig komt dit zeer zelden voor.

Er bestaan voor de scholen van Groeisaam vijf gronden om een leerling te verwijderen:

1.        De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen. Er is sprake van een duidelijke stagnatie in de ontwikkeling en/of het belang van het kind wordt geschaad bij langer verblijf op school.
2.        Een kind doet zo’n groot beroep op de mogelijkheden van een school en/of de individuele leerkracht dat daarmee de onderwijsbehoeften van andere kinderen in gevaar komen.
3.        De gedragsproblemen van een kind zijn dermate ernstig, dat hetzij de veiligheid van het betreffende kind, hetzij de veiligheid van andere kinderen in gevaar komt.
4.        Er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.
5.        Het gedrag van de leerling of de ouders is in strijd met de grondslag van de school.

Schorsing en verwijdering zijn geregeld in artikel 40 van de wet. Hierin is bepaald dat een leerling voor ten hoogste één week geschorst kan worden en dat er een schriftelijk besluit is opgesteld. In dit besluit staat ook hoe de ouders dit kunnen aanvechten.

Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel, zowel voor de leerling en de ouders, als voor de school. We volgen hierin de spelregels van de wet en het protocol van Groeisaam. De belangrijkste punten zijn:

Voorafgaand aan het besluit heeft de school inspanningsverplichtingen tot bemiddeling. Zo kan bv het Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren (Passend Onderwijs) worden ingeschakeld of een onafhankelijke Onderwijsconsulent. Leerplicht en Onderwijsinspectie worden op de hoogte gebracht. De bestuurder van Groeisaam neemt het besluit en onderbouwt dit schriftelijk. Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden indien een andere school bereid is de leerling aan te nemen. De ouders hebben het recht van bezwaar bij bestuur, rechter of geschillencommissie.

De directeur hanteert bij schorsing of bij verwijdering het Groeisaam-protocol. Hierin staan de stappen en termijnen beschreven. Dit protocol kunt u vinden op de website www.groeisaampo.nl.

Verjaardagen

Bij verjaardagen van kinderen is het een goede gewoonte dat de jarige zijn groepsgenoten mag trakteren.

Het team geeft er de voorkeur aan dat deze traktaties binnen het kader van gezonde voeding vallen. Kinderen die gevoelig zijn voor kleur- en smaakstoffen kunnen dit aan de groepsleerkracht doorgeven!

Om de verjaardagen een extra feestelijk tintje te geven, hebben we de (inmiddels) traditionele grabbelton. De bedoeling is dat ieder kind aan het begin van het schooljaar een cadeautje mee naar school neemt, ter waarde van ± €2,50 (Dit moet geschikt zijn voor zowel een jongen als een meisje). De jarige mag dan op zijn/haar verjaardag een cadeautje “grabbelen”.

De ochtendpauze

Voor of na de ochtendpauze besteden we meer tijd aan “gezond gedrag”. Er is voor alle kinderen gelegenheid om wat te eten of te drinken. Daarbij denken wij dan aan een appel, een peer of een ander stuk fruit, een beker drinken.  Drinken en eten doen we niet op het plein maar in de klas. Geef géén snoep mee. Ook kauwgum is op school absoluut verboden!

 

Gezond gedrag gaat natuurlijk over meer dan alleen gezond eten. We besteden veel aandacht aan handen wassen, netjes eten, maar ook tanden poetsen en bewegen. Vaak zal het onderwerp van gesprek ook zijn….Weet wat je eet!

Gezond gedrag is echter ook ruzies uit kunnen praten en onenigheid oplossen.

In de bovenbouw wordt er ook gekeken naar het jeugdjournaal.

De pauze wordt door alle groepen op het plein doorgebracht (behalve bij slecht weer). Er is altijd toezicht door één of meer teamleden. Speelgoed dat door kinderen zelf meegenomen wordt, wordt op eigen risico gebruikt.

Daar waar speelgoed de veiligheid van andere kinderen negatief kan beïnvloeden, wordt aan ouders verzocht dit speelgoed niet meer mee naar school te laten nemen.

Overblijven

De middagpauze duurt (behalve op woensdag) van 12.00 -13.00 uur. In principe gaan de kinderen tussen de middag naar huis. Omdat sommige kinderen ver van school wonen of vanwege werk van de ouders niet naar huis kunnen, is er de mogelijkheid over te blijven.

Het overblijven van de kinderen hebben wij in deskundige handen van KION gegeven. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover kunt u krijgen op de website van Kion.  

Af- en aanmelden voor het overblijven kan via de voicemail. Dit nummer kunt u ook bellen als uw kind ziek is of om een andere reden niet over kan blijven. Het overblijfnummer voor Klavervier is:   06-20603130

Ook hangt er op school een lijst waar u de naam van uw kind in kunt vullen als er sprake is van incidenteel of onregelmatig overblijven. Uiteraard moet uw kind dan wel al ingeschreven staan bij Kion.

Voor de kinderen die thuis gaan eten is het schoolplein pas vanaf 12.55 uur weer toegankelijk. Tot die tijd is het hek dicht.

Fruit

In de loop van het schooljaar doen wij mee aan de schoolfruitactie. Dan krijgen alle kinderen op school fruit. Uiteraard zullen we u tijdig informeren.

Medicijngebruik

Bij de inschrijving op school wordt gevraagd of uw kind medicijnen gebruikt. U wordt ook gevraagd om een medicatieformulier in te vullen. Als uw kind ingeschreven is op Klavervier, vragen wij dat ook elk jaar aan het begin van het schooljaar. School wil daar graag rekening mee houden. Medicatie kan op school ook door de groepsleerkrachten verstrekt worden als dat nodig is.

Een goede communicatie over het medicijngebruik van uw kind is uiteraard belangrijk!!!

Petten en andere attributen

Op school mogen kinderen geen petten dragen. Bij binnenkomst moeten de kinderen hun pet afzetten.

Eerder is al genoemd dat speelgoed dat door kinderen zelf meegenomen wordt, op eigen risico wordt gebruikt.

We zien dat steeds meer kinderen met mobiele telefoons, e.d. op school komen. Dat is geen speelgoed en we zien het liever niet, zeker niet bij kinderen die op de fiets naar school komen!

Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan worden de mobieltjes vóór schooltijd bij de leerkracht ingeleverd en krijgen kinderen ze aan het eind van de schooldag weer terug. We zijn immers in geval van nood altijd te bereiken.

Verloren voorwerpen

Verloren of achtergebleven voorwerpen worden verzameld bij de conciërge. Leerlingen kunnen zelf bij de conciërge informeren naar verloren voorwerpen of daar gevonden voorwerpen inleveren. Tijdens de ouderavonden is er natuurlijk ook gelegenheid om bij de gevonden voorwerpen te kijken. Na de zomervakantie worden de gevonden voorwerpen van het voorafgaande schooljaar opgeruimd.

De Nieuwsbrief

Met regelmaat verschijnt er een Nieuwsbrief van Klavervier. Die ontvangen ouders digitaal.

Dit  schooljaar gaan we een school-app invoeren.

Leerlingenvervoer

Het vervoer van leerlingen van en naar school geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten waar de kinderen wonen. De gemeenten hebben hiertoe verschillende afspraken gemaakt. U krijgt via uw gemeente te horen hoe vervoer van uw kind geregeld is. Daar waar taxibedrijven worden ingezet , wordt veelal gewerkt met een vervoersreglement.

In dit reglement staat o.a:

-waar en op welke tijd de taxi’s of busjes vertrekken;

-wat u moet doen als uw kind bijv. wegens ziekte niet naar school kan;

-waar u terecht kunt met eventuele vragen of klachten

Leerlingenvervoer is de verantwoordelijkheid van ouders en gemeenten. Als school zien wij het liefst dat kinderen, al dan niet samen met ouders, op de fiets of te voet naar school komen. Ouders en verzorgers verzoeken wij dringend voor en na schooltijd op de daarvoor bestemde plekken te parkeren en de weg vrij te houden. Samen zijn we ten slotte verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen.

Bijdragen

In overleg met de oudervereniging van onze school, wordt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van extra activiteiten die niet tot het gewone onderwijs behoren. De bijdrage bedraagt €25,= per leerling. Dit geld wordt uitgegeven aan extraatjes: een sinterklaascadeautje voor de kleintjes, een attentie voor de schoolverlaters, een traktatie bij sportdagen, kleine uitstapjes e.d. U ontvangt een brief van de Oudervereniging tijdens de eerste schoolweken.

De oudervereniging is afhankelijk van deze bijdrage om alle activiteiten goed te kunnen laten plaatsvinden.

Mocht het betalen van deze bijdrage u voor problemen stellen, neemt u dan contact op met de directeur.

Door het jaar heen worden er, behalve voor het schoolreisje aan het eind van het schooljaar, geen bijdragen meer gevraagd.

Kinderen worden nooit uitgesloten van het volgen van het gewone onderwijsprogramma. Dit betekent dat kinderen, voor wie de bijdrage niet geregeld is, niet deelnemen aan de speciale activiteit, maar op school les krijgen. Bovenstaande regeling heeft de instemming van het bestuur van de oudervereniging. We hebben getracht de kosten minimaal te houden en duidelijk aan te geven waar het geld voor bedoeld is.

Het schoolreisje aan het eind van het schooljaar wordt niet betaald uit de ouderbijdrage. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste verschillen de kosten per schoolreisje. Dat betekent dat niet alle kinderen evenveel bijdragen aan deze kosten.

Daarnaast doen we met de hele school ook ieder jaar mee aan de Aktie Jantje Beton. Alle leerlingen, m.u.v. de kleuters, krijgen dan loten van Jantje Beton mee naar huis. De bedoeling is dat die verkocht worden natuurlijk en de kopers prachtige prijzen gaan winnen! De kopers zijn in dit geval ouders, vrienden, buren, familie e.d. Het is zeker niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan ‘leuren’! De opbrengst van de lotenverkoop is voor de helft voor school. Dat wordt helemaal gebruikt om de kosten van het schoolreisje te drukken.

Kinderen die alle loten uit het boekje verkopen, hoeven geen bijdrage voor het schoolreisje te betalen.

Groep Regenboog gaat niet op schoolreisje maar wel op kamp. Voor deze groep geldt hetzelfde als voor het schoolreisje bij de andere groepen. Ook hier gaat een deel van de opbrengst van de Aktie Jantje Beton naar toe. Deze leerlingen betalen altijd een eigen bijdrage voor het kamp. Als alle loten van het Jantje Beton Boekje verkocht worden, is die bijdrage lager.

 

Privacy

Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Dat moeten wij doen als scholen omdat we deze gegevens nodig hebben om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Daarvoor zijn een aantal gegevens nodig. Maar wat zijn persoonsgegevens precies? Onder persoonsgegevens valt alle informatie waar u of uw kind aan te herkennen is. Het gaat om informatie, zoals naam, adres en burgerservicenummer. Deze informatie hebben wij als scholen ook nodig om aan te kunnen tonen dat een leerling geregistreerd is bij ons op school en om de bekostiging te realiseren vanuit de overheid. Het gaat ook om andere informatie, zoals een portretfoto, een leerstoornis of een betaling van de ouderbijdrage. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

De privacywet geldt uiteraard dus ook voor onze school. In de AVG is onder andere het volgende van belang:

 • De school mag gegevens alleen met een specifiek doel verzamelen. Het moet vooraf duidelijk zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt en de school vraagt alleen gegevens die belangrijk zijn voor dit doel. Bijvoorbeeld: administratieve gegevens om een leerling te kunnen bepalen, het vastleggen van vorderingen in het kader van het geven van goed onderwijs, of vanwege traktaties door jarige kinderen, is het belangrijk dat de school weet of uw kind een allergie heeft.
 • Er is een reden nodig om gegevens te verwerken, een grondslag. Sommige gegevens heeft de school bijvoorbeeld nodig om aan de wet te voldoen, soms is toestemming van ouders nodig en soms zijn gegevens nodig om een overeenkomst of contract uit te voeren.
 • De gegevens die de school over u en uw kind bewaart moeten relevant zijn. Dat betekent dat de school zijn taken niet uit kan voeren zonder deze gegevens. Heeft de school de gegevens niet meer nodig? Dan verwijdert de school ze. De school gaat integer om met persoonsgegevens. De gegevens moeten kloppen. Onjuistheden worden gewist of aangepast.
 • De gegevens zijn goed beschermd en beveiligd. Dit geldt voor digitale gegevens, maar ook voor papieren gegevens. Ze zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden. Schoolmedewerkers gaan verantwoord om met gegevens. In het geval van een datalek meldt de school dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn te vinden op de website van de school. Deze houdt het overzicht op de naleving van de regels en is op de hoogte van alles rondom de privacy op school.
 • De school kan laten zien dat zij aan de regels voldoet, de verantwoordingsplicht. Dit betekent ook dat de school kan verantwoorden aan ouders wat zij met de persoonsgegevens heeft gedaan. De school heeft dit in privacybeleid vastgelegd.

Meer informatie over hoe de school omgaat het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de Privacyverklaring en het Privacyreglement op de website van Groeisaam (https://www.groeisaampo.nl/). Hier vindt u tevens de meest actuele informatie en documenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de privacy coördinator van onze stichting (privacycoordinator@groeisaampo.nl) of de functionaris gegevensbescherming (fg@lumengroup.nl).

Op de website www.groeisaampo.nl vindt u meer informatie over de gemaakte afspraken in het kader van de AVG.

Gedragscode

Uitgangspunt op onze school is dat kinderen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school actief zijn elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen. Om dit te realiseren is een kader belangrijk waarin afspraken en gedeelde waarden zijn vastgelegd. Groeisaam heeft hiervoor een gedragscode opgesteld. Tijdens het maken van deze schoolgids geldt nog de oude versie, de nieuwe bijgestelde versie zal oktober 2020 op de website van onze school en Groeisaam worden gepubliceerd.

Klachtenregeling.

U zult op allerlei verschillende momenten contact hebben met de school: op ouderavonden, informatieavonden of bij het halen en brengen van uw kind. Heeft u een vraag, opmerking of heeft u ergens zorgen over, dan horen wij dat graag. U kunt altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.

Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met de directeur of de leerkracht.

Het personeel van de school voelt zich verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces. Wij streven daarom naar een open communicatie tussen ouders, leerlingen, medewerkers en schoolleiding. Wij streven ernaar dat het onderwijs voor uw kind optimaal is, dat leerkrachten met vertrouwen en plezier kunnen werken, dat misverstanden vroegtijdig worden opgehelderd en dat klachten in onderling overleg op correcte wijze worden afgehandeld.

De kwaliteit van het onderwijs en klachten

De Groeisaam-scholen zien een klacht als een advies om het beter te doen. Uw vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren.

Schroomt u daarom niet om de leerkracht of de schoolleiding te benaderen, als u zorgen heeft over de kwaliteit van het onderwijs. Wacht niet te lang, want hoe sneller u met de directbetrokkenen communiceert, hoe sneller een probleem voorkomen of opgelost wordt.

Als ouder/verzorger bent u altijd vrij om, afhankelijk van de situatie, te kiezen met wie u uw zorg of klacht bespreekt. Hoewel wij als organisatie de voorkeur geven aan het bespreken van de klacht met de directbetrokkenen, vaak is dat de leerkracht en/of de schoolleiding, staat het u als ouder altijd vrij om direct een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag (de bestuurder van Groeisaam) dan wel bij de landelijke klachtencommissie.

Groeisaam is aangesloten bij de Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen. De contactgegevens:

Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

tel.: 030-2809590

www.onderwijsgeschillen.nl            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg of klacht gezamenlijk oplossen

Een bepaalde situatie in de dagelijkse gang van zaken op school baart u zorgen c.q. keurt u af. U wilt de situatie toegelicht en opgehelderd hebben door de directbetrokkenen (veelal de groepsleerkracht en/of de schoolleiding).

Bij wie brengt u uw zorg c.q. klacht onder de aandacht?

Zie hiervoor onderstaand schema.

<span style="font-size:11.0pt;font-zie voor de procedure voor het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie de Klachtenregeling van Groeisaam.

 

Nader onderzoek en klachtenbemiddeling

Een bepaalde situatie in de dagelijkse gang van zaken op school baart u zorgen c.q. keurt u af. U wilt de directe betrokkenen (nog) niet confronteren met uw zorg of klacht:

-       omdat u niet precies weet, wie u het beste kan helpen;
-       gezien de aard van de situatie;
-       gezien de behoefte aan nader onafhankelijk onderzoek.

U neemt daarom contact op met de klachtcontactpersoon van de school. Deze kan u helpen de betrokkenen te benaderen, de vertrouwenscommissie te laten bemiddelen of een formele klachtenprocedure in gang te zetten. Ook als u tevergeefs geprobeerd heeft met betrokkenen een oplossing te vinden, kunt u contact opnemen met de klachtcontactpersoon. Als schoolorganisatie voelen wij ons verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces. In het geval van klachten streven wij dan ook zoveel mogelijk naar het principe van ‘hoor en wederhoor’ zoals dat in ons rechtssysteem gebruikelijk is.

 

Klachtcontactpersoon

Op elke school is een medewerker als contactpersoon benoemd. Dat is op onze school zijn dat Ingrid Peters Sengers en Daphne Weenink. De contactpersoon luistert naar uw verhaal en stelt vragen om helder te krijgen wat de juiste plek is om uw klacht te behandelen. Hij/zij heeft geen bevoegdheid om klachten inhoudelijk te onderzoeken, te beoordelen of te behandelen.

De contactpersoon zal in eerste instantie nagaan of en hoe alle mogelijkheden benut zijn/worden, om de klacht binnen school, met de groepsleerkracht en de schoolleiding, op te lossen. Indien dit niet gelukt is of wenselijk is, dan wordt met u besloten waar de klacht voor nader onderzoek c.q. behandeling voorgelegd wordt. De contactpersoon begeleidt u bij het inschakelen van een vertrouwenspersoon en zal achteraf bij u nagaan of de klacht naar tevredenheid is opgelost.

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon begeleidt, geeft bijstand en verwijst de klager naar gelang de situatie en de behoefte van de klager. Zij kan naar eigen inzicht bemiddelen tussen klager en aangeklaagde en functioneert daarbij binnen de kaders van de klachtenregeling. De commissie verheldert en bemiddelt, maar oordeelt niet. De klachtenregeling ligt voor u op school ter inzage en is tevens na te lezen op de website van Groeisaam.

De leden van de commissie van vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, d.w.z. zijn niet aan Groeisaam verbonden, en komen uit de regio:  

Mevrouw A. Goeman-Goselink        06-23773057 annette@goeman.info

L. van den Anker                               06-33730747  cmvdanker@hetnet.nl

De heer A. Haverkort                        06-13927345  andrehaverkort10@gmail.com

 

Landelijke klachtencommissie

Indien een klacht binnen- of bovenschools niet naar tevredenheid is of kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de wettelijke klachtenregeling. Op grond van deze regeling is elk schoolbestuur verplicht om een klachtencommissie in te stellen of aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie. 

Het bestuur van de stichting Groeisaam is aangesloten bij de eerdergenoemde Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen.

Heeft u een klacht, maar twijfelt u of een onderzoek door de klachtencommissie een geëigende weg is, dan kunt u bij de commissie vertrouwenspersonen terecht voor informatie en advies. 

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt een klacht, doet een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht en kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het schoolbestuur te treffen maatregelen. Het onderzoek door de klachtencommissie verloopt volgens een vast omschreven klachtenprocedure. Betrokken partijen worden (afzonderlijk) gehoord en binnen twee maanden kunt u een uitspraak verwachten. Wendt u zich tot de klachtencommissie, dan kunt u zich laten adviseren door (een van de leden van) de commissie vertrouwenspersonen. 

 

Gescheiden ouders

 

Een op de zes leerlingen in het onderwijs heeft te maken met echtscheidingen. Onderzoek leert ons dat een echtscheiding een negatief effect kan hebben op de ontwikkeling van een kind op school, cognitief en/of sociaal-emotioneel. Veel hangt af van de manier waarop ouders een echtscheiding doorlopen, met name in hun beider contact met de kinderen.

Voor de kinderen die erbij betrokken zijn is dat een ingrijpende gebeurtenis. De vanzelfsprekende zekerheid van het gezin als basis om van daaruit de wereld te verkennen valt weg. Het leven gaat er ontegenzeggelijk anders uitzien. Kinderen scheiden mee, en de gevolgen daarvan nemen ze ook mee naar school en de klas. SBO Klavervier vindt het dan ook belangrijk om met u als ouders goed samen te werken in het belang van uw kind. Vanzelfsprekend verwachten wij dan ook dat u ons op de hoogte stelt wanneer er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden binnen uw gezin. Leerkrachten zijn of worden geschoold in het omgaan met deze problematiek.

 

Ook op onze school zijn er kinderen waarvan de ouders niet meer bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind/kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders over de juiste informatie beschikken.

Wij hanteren een informatieformulier. Daarop kunt u aangeven wie op welk moment en

waarover geïnformeerd moet worden. Wij gaan er tevens van uit dat u, als ouders,

het belang ziet van het tijdig en juist informeren van de school.

(Zie voor de wettelijke voorschriften Burgerlijk Wetboek, boek 1, artikel 377) 

Hierbij wordt aangetekend dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Als er een verzoek om informatie van derden is wordt dit met beide ouders overlegd.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor het primair onderwijs is het verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te hanteren. De Meldcode is een stappenplan dat de school ondersteunt in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het formeel vastleggen van die stappen zorgt voor een zorgvuldig proces vanaf het moment dat signalen worden opgevangen tot het moment dat een beslissing over een eventuele melding moet worden genomen.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan een school. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.
www.vooreenveiligthuis.nl

 

Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem, waarin de school kan aangeven, dat er zorgen zijn over een bepaald kind. Het gaat dan om ernstige problemen, die ervoor zorgen dat een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Als een school tot een melding overgaat, dan volgt er eerst een gesprek met de ouders. Voor meer informatie is een folder op school aanwezig.

 

Vertrouwensinspecteur

Ouders en scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
 • psychisch en fysiek geweld
 • discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur.

De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs (telefoonnummer: 0900-1113111).

 

Wat leren de kinderen op Klavervier

 

Kleutergroep

In de kleutergroep (groep Geel en groep Wit) worden kinderen van 4 tot 7 jaar geplaatst, waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt.

De kinderen krijgen in eerste instantie een tijdelijke plaatsing van een jaar, een zogenaamde observatieplaats. In de kleutergroep worden de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind vastgesteld door middel van onderzoek en observatie. Daarnaast wordt gewerkt aan de leervoorwaarden voor het lezen, rekenen en schrijven. De wijze waarop de leervoorwaarden tot stand komen, zal voor elk kind verschillend zijn. Elk kind krijgt hiervoor hulp en begeleiding op maat. Mocht tijdens de observatieperiode blijken dat een kind meer specialistische begeleiding nodig heeft, dan kan er een verwijzingstraject naar een andere vorm van onderwijs ingezet worden.

Na de kleuterperiode zullen sommige kinderen doorstromen naar groep 3 op SBO Klavervier. Er zullen ook kinderen terugstromen naar groep 3 van de gewone basisschool. En ook zijn er kinderen die verwezen worden naar meer specialistische vormen van onderwijs. Tijdens de kleuterperiode wordt hierover met de ouders regelmatig uitgebreid gesproken.

In de kleutergroep spelen en leren kinderen net als in een gewone kleutergroep. Wel is er meer aandacht voor structuur en is er meer individuele begeleiding en extra hulp mogelijk dan in een gewone kleutergroep.

 

Elk kind krijgt de leerstof aangeboden die bij hem of haar past en dat is de leerstof die net een stapje moeilijker is dan wat het kind al kan. Er is veel aandacht voor het omgaan met elkaar en voor de spraak-taalontwikkeling. In veiligheid en met plezier leren en ontwikkelen, en het gevoel hebben dat je wat kunt, staan in de kleutergroep centraal.

 

Het jongere kind

Leerlingen die op Klavervier in groep Oranje of Rood zitten, horen tot de jongere kinderen. De aanvankelijk leerprocessen, die ingezet zijn bij de kleutergroepen, worden tijdens deze jaren afgrond.

Kinderen volgen de leerlijnen voor de verschillende vakgebieden. Wij streven er naar om elk kind op zijn/haar eigen niveau aan te spreken en leerstof aan te bieden. Doordat er op Klavervier met instructiegroepen gewerkt wordt voor rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen, zitten díe kinderen bij elkaar die een zelfde aanbod nodig hebben.

De jongere kinderen sluiten gaandeweg de twee onderbouwjaren bij deze instructiegroepen aan. De resultaten op de toetsen bepalen mede in welke (instructie)groep een kind geplaatst wordt.

Net als op de reguliere basisschool krijgen onze kinderen alle wettelijk vak- en vormingsgebieden.

 

Het oudere kind

De leerlingen van groep Groen, Blauw, Paars en Regenboog vormen samen de bovenbouw.

De hoeveelheid leerstof en het niveau zijn afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Dit perspectief wordt voor het eerst gemaakt bij aanvang van groep Oranje.  Met het ontwikkelingsperspectief bedoelen we alle onderwijsresultaten, die je op grond van de mogelijkheden van het kind daadwerkelijk mag en kan verwachten.

De basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven nemen een belangrijke plaats in. Voor het leesonderwijs maken de groepen van Klavervier gebruik van de methode LISBO, Pravoo en de methode Nieuwsbegrip. In groep Oranje en Rood wordt gewerkt met de methode Veilig in Stapjes.

Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode Alles Telt.

Voor taal en spelling werken we met een methode: STAAL.

De schrijfmethode die gebruikt wordt is Pennenstreken. Voor de kinderen die het lopende schrift moeilijker onder de knie krijgen gebruiken we de methode Mijn Eigen Handschrift.

Naast de vakken voor de basisvaardigheden komen de creatieve en wereldverkennende vakken aan bod. Voor Wereldoriëntatie hebben we de methode BLINK! In de bovenbouw, groep Paars en Regenboog, maken de leerlingen kennis met het vak Engels. Daarvoor gebruiken wij de methode Groove Me.

 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

De methode “Leefstijl” wordt door de hele school intensief ingezet voor de sociaal emotionele ontwikkeling. In de kleutergroep wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van de methode: “Sociaal gedrag, elke dag.”

De doelstelling die we nastreven is dat kinderen zich competent, autonoom en verbonden voelen.

Competentie:  het gevoel van eigenwaarde  en ‘iets kunnen’

Verbonden: deel uitmaken van een groep, ‘erbij horen’

Autonomie:  het maken van eigen keuzes

Klavervier streeft naar een pedagogisch klimaat waarin kinderen en alle mensen die betrokken zijn bij de school op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Iedereen is er verantwoordelijk voor dat het fijn is in de groep en op school. Daar voel je je veilig. Door de methode Leefstijl leren we van en met elkaar, om conflicten op te lossen, om elkaar te begrijpen, om problemen te voorkomen.

 

In alle ruimtes op school zijn de schoolregels zichtbaar aanwezig:

        Lief zijn voor elkaar
        Doe een ander geen pijn
        Goed luisteren
         Maak niets onnodig stuk
         Kijk naar jezelf
        Stil zijn

 

In de klas worden, zeker in de bovenbouw, ook klassenregels afgesproken. De leerlingen denken zelf mee over deze regels. Zelf verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de klas is onderdeel van ons hele schoolklimaat.

 

Bewegingsonderwijs

Voor alle groepen zijn er een of meer bewegingsmomenten per week. Op school is er geen gelegenheid om te douchen maar bij de gymzalen wel. Douchen is niet verplicht. Kiest een leerling ervoor om te douchen dan is het een kwestie van snel even afspoelen en dan drogen en aankleden.

Bewegingsonderwijs per groep:

Kleutergroep: Zij gymmen op school. Ze hebben alleen gymschoenen nodig, want zij gymmen in hun ondergoed. De gymschoenen blijven op school.

Groep Oranje gymt een keer per week in de Tinnegieter en hebben daarnaast beweegmomenten op school.

Groepen Rood/Groen en Groen/Blauw gymmen twee keer per week  in de Tinnegieter.

Hetzelfde geldt voor de groepen  Paars en Regenboog

De gymlessen worden gegeven door bevoegde eigen leerkrachten of door de buurstsportcoach.

We vragen u op de dagen dat er gymles gegeven wordt, gepaste gymkleding mee te geven. Dat bestaat uit goed passende gymschoenen (schoon en géén zwarte zolen), een gymbroekje en een t-shirt.

Voor onze jongste leerlingen vergt het omkleden vaak nog veel tijd. Wij verzoeken u dan ook om te zorgen voor gemakkelijke gymschoenen (dus zonder veters) tenzij het kind dit zelf al goed kan!

Geen (goede) kleding bij je hebben, betekent niet meedoen en langs de kant zitten. Dat zien we natuurlijk liever niet.

                     

Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan doen met het bewegingsonderwijs, verzoeken wij u de groepsleerkracht daarvan schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen.

Via de groepsleerkracht krijgt u meer informatie over de tijden van de gymlessen.

 

Computers

Computers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Op onze school besteden we hier dan ook regelmatig aandacht aan. Computers worden ter ondersteuning ingezet en er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van computers bij het presenteren van spreekbeurten en het maken van projecten. Het digitale schoolbord maakt ook in toenemende deel uit van onze onderwijsinventaris.

Inmiddels hebben wij ook chromebooks op school. Dat betekent dat alle leerlingen meer mogelijkheden hebben om digitaal aan het werk te gaan.

Onder dit kopje willen we ook even aandacht besteden aan  internet-gebruik thuis. Het is soms moeilijk om als ouders precies te weten wat je kind op de computer doet. Om wat meer houvast te hebben willen we u graag de website: www.mijnkindonline.nl aanbevelen. Hier zijn duidelijk vuistregels te vinden voor afspraken die u met uw kind kunt maken, maar ook tips voor de kinderen zelf.

Op school wordt structureel aandacht besteed aan het gebruik van internet, de kansen en de risico’s. Dat geldt overigens ook voor het gebruik van andere sociale media.

 

 

De resultaten van ons onderwijs

Ouders, het samenwerkingsverband en inspectie vragen van ons dat wij de resultaten van onze onderwijsinspanningen zichtbaar maken. Dat doen wij aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. Van leerlingen die instromen wordt een zogenaamd ontwikkelingsperspectief vastgesteld. De onderwijsopbrengsten worden vergeleken met de verwachtingen, die we op grond van aanleg en mogelijkheden van de leerlingen kunnen verwachten. We noemen dit leerrendement.

Door de invoering van de nieuwe taalmethode Staal, zien we dat de resultaten op taalgebied erg verbeterd zijn.

 

Jaaroordeel inspectie

Vanuit de inspectie zijn er geen normen voor het Special Basisonderwijs. Uiteraard hebben we wel eigen streefnormen geformuleerd. Het belangrijkste is echter dat leerlingen zich ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.

Klavervier heeft tot nu toe altijd een voldoende beoordeling gekregen van de inspectie.

 

Naar het vervolgonderwijs

De leerlingen van SBO Klavervier stromen meestal uit naar regulier voortgezet onderwijs. Een enkele keer is er uitstroom naar het VSO.

De meeste leerlingen stromen uit naar VMBO-onderwijs, ongeveer 10-15% stroomt uit naar Praktijkonderwijs en een enkeling stroomt uit naar hoger onderwijs.

Naar welke school de leerlingen uitstromen is ieder jaar weer heel verschillend. Er is een groot aanbod van middelbare scholen in de omgeving. Wij geven een advies over niveau en soort onderwijs, maar uiteindelijke bepalen de leerlingen, samen met hun ouders, welke school het dan wordt. 

De schoolverlaters volgen een speciaal traject in hun laatste jaar op Klavervier. Er is veel aandacht voor het maken van de goede keuze, we gaan scholen bezoeken en ondernemen meer bijzondere activiteiten in het kader van schoolverlaten.

 

Onderwijstijd

We willen de tijd dat de kinderen op school zitten zo goed mogelijk besteden. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een ingestelde schoolbel. Enkele minuten voor aanvang van de les wordt er al gebeld. Zo kan de leerkracht in de groep op tijd starten met de les. In de groep laten we de leerlingen regelmatig zelfstandig werken. Op deze manier willen we voorkomen dat er onnodig tijd verloren gaat met wachten op de leerkracht of op elkaar.

 

Zoals bij veel scholen het geval is, heeft ook onze school soms last van invalproblemen. We werken meestal niet met externe vervangers. Als het niet lukt om een geschikte vervanger te vinden, zoeken we intern naar een oplossing. Als dat niet lukt, moeten we de kinderen van een groep verdelen over andere groepen. Dat laatste proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden. Mocht het toch voorkomen, dan is er voor iedere groep, maar ook voor iedere instructiegroep, een zogenaamde noodklapper beschikbaar. Hierin zit werk dat kinderen kunnen maken dat gerelateerd is aan het werk dat ze normaalgesproken in de groep zouden maken. Ook hierdoor proberen we verlies van onderwijstijd te beperken.

 

De kleutergroep gaat op vrijdag niet naar school. Alle andere groepen hebben dezelfde schooltijden. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke bepalingen.

 

 

 

 

 

 

Uw kind…onze zorg

 

Zorgroute

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier. Vaak zijn er grote verschillen tussen kinderen in een groep of van dezelfde leeftijd. Het is daarom belangrijk dat de ontwikkeling van alle kinderen nauwkeurig gevolgd wordt en goed in beeld gebracht wordt.

Op Klavervier doen we dat volgens een vaste werkwijze. In onze Zorgroute geven we precies aan wat er op welk moment gedaan wordt. Wanneer er getoetst wordt, wanneer er onderzoek gedaan wordt, wanneer leerlingen besproken worden. Ook is daarin duidelijk aangegeven wie daar binnen (of soms buiten) de school verantwoordelijk voor is en welk materiaal er gebruikt wordt. Omdat de zorgroute voor alle leerkrachten richtinggevend is, worden kinderen tijdens hun hele schoolloopbaan goed gevolgd en kunnen we preventief en ook curatief handelen waar noodzakelijk.

De leerkracht van uw kind is altijd de eerst aanspreekbare rondom de ontwikkelingen van de leerlingen.

 

Het ondersteunen van de leerkrachten

Er zijn twee keer per jaar groepsbesprekingen waarin alle kinderen besproken worden. Daarnaast is er een traject waar hulpvragen van individuele kinderen nader bekeken worden. Als dit aan de orde is, wordt dit ook behandeld tijdens de groepsbesprekingen.

 

Bouwoverleg

Zowel de onder- als de bovenbouw hebben regelmatig overleg. In deze bouwvergaderingen worden algemene en praktische zaken besproken, maar is er ook tijd voor overleg over de trajecten van individuele kinderen. De intern begeleiders leiden het bouwoverleg.

 

Interne begeleiders

De IB-ers zijn de spilfunctionarissen in de zorg rond de kinderen.

De interne begeleiders richten zich vooral op:

²het begeleiden van leerkrachten op het gebied van instructie- en ondersteuningsbehoeften

²het versterken van competentie en competentiegevoelens bij leerkrachten;

²het goed laten verlopen van het bouwoverleg;

²begeleiding bij het maken van de groepsplannen;

²het volgen van de leerlingen aan de hand van het ontwikkelingsperspectief en vervolgens actie ondernemen als zorg noodzakelijk is;

²het bewaken van de ontwikkelingsverslagen (filmisch verslag van elke leerling)

²bewaken van instructiegroepen, zowel binnen als buiten de groep;

²bewaken van individuele handelingsplanning;

²bewaken van de zorg voor de zogenaamde “arrangementen”

 

Daarnaast hebben zij ook een taak om rapportage (naar buiten) toe te verzorgen. Dit bestaat o.a. uit rapportage naar CT, Onderwijskundige rapporten, ondersteuning bij aanvraag hulpverlening, begeleiden van verwijzingstrajecten, inbreng in het OT.

Ook zijn de Intern Begeleiders vaak het aanspreekpunt voor hulpverlenende instanties van buiten en vervullen zij taken voor het CPO Beuningen.  

Logopedie

Aan Klavervier is een logopediste verbonden. Zij houdt zich bezig met aspecten die nodig zijn voor een goede communicatie, taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijkse leven is communicatie immers onmisbaar. Een goede taal- en spraakontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt die ontwikkeling niet vanzelf. Als er bij binnenkomst van een leerling duidelijk is, dat logopedie al geïndiceerd is, komt de leerling meteen op de lijst voor logopedie. Soms kan het even duren voordat er daadwerkelijk gestart kan worden.  Ook de logopedist maakt een handelingsplan voor haar leerlingen. Dit wordt ook met ouders besproken op afgesproken contactmomenten.
Een logopedische behandeling op school is altijd van korte duur. Als er langdurige begeleiding nodig is, verwijzen wij naar externe logopedie. Intern neemt de logopediste ook deel aan de zogenaamde "taalkringen" bij de kleutergroepen en oefent specifieke vaardigheden in kleine groepjes.                             

Het schoolondersteuningsteam (OT)

Elke 4 weken komt het OT bij elkaar en worden nieuwe leerlingen besproken, uitslagen van onderzoeken bekeken, huisbezoeken geëvalueerd en acties uitgezet waar nodig.

In het OT zitten beide IB-ers, wanneer mogelijk de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werkster, een onderwijsondersteuner van REC4 en de directeur.  Waar nodig wordt de logopediste of de remedial teacher uitgenodigd.

Iedere twee weken is er ook intern zorgoverleg waar alleen medewerkers van school bij betrokken zijn.

 

Remedial Teaching

De Remedial Teacher is een gespecialiseerde leerkracht. Sommige kinderen hebben kortere, of langere tijd individuele hulp en aansturing nodig. Soms kan dat ook in kleinere groepjes. Er kan sprake zijn van extra oefenen, op een andere manier oefenen. Als een kind in aanmerking komt voor remedial teaching, wordt dit tijdens de leerlingbespreking besproken. Ouders worden uiteraard altijd op de hoogte gesteld van dit plan. Ook de Remedial Teacher maakt een handelingsplan voor de duur van de hulp.

 

Onderzoek

In principe komen alle kinderen eens per twee jaar aan de beurt voor een capaciteiten-herhalingsonderzoek. Dit zijn de zogenaamde intelligentie-onderzoeken.

Deze onderzoeken worden gedaan door de orthopedagoog. De orthopedagoog kan ook onderzoek doen naar andere aspecten die het leren en ontwikkelen beïnvloeden. Daarbij kunt u denken aan concentratie, werkhouding, faalangst e.d. Deze onderzoekjes kunnen leiden tot een andere aanpak of extra hulp op school, maar ook als ondersteuning bij een verdergaande onderzoeksvraag of hulpverleningsvraag.

Ook de onderzoeken die door de orthopedagoog worden gedaan, worden tijdens de leerlingbespreking afgesproken.

 

School Maatschappelijk Werk

Op Klavervier werkt één dag in de week een school maatschappelijk werkster. Zij gaat bij alle ouders van nieuwe kinderen op huisbezoek. Dat hoort bij onze startprocedure.

Daarnaast kan zij ook kortdurend begeleiden in de thuissituatie. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg om in de thuissituatie een positieve verandering te bemerken. Mocht het nodig zijn, dan kan zij ouders ook helpen bij het vinden van de passende opvoedingsondersteuning.

 

Externe ondersteuning onder schooltijd

Doel van deze regeling is de kaders te stellen en grenzen aan te geven ten aanzien van de buitenschoolse ondersteuning van leerlingen onder schooltijd, zodat voor ouders, onderwijspersoneel en externe hulpverleners helder gemaakt kan worden wat wel en wat niet mogelijk is.

In principe dient het onderwijs, inclusief eventueel benodigde extra zorg, te worden verzorgd door de school waar de leerling staat ingeschreven. De leerling is ook gehouden deel te nemen aan alle voor hem/haar bestemde onderwijsactiviteiten, inclusief de nodig geachte extra zorg. Beide aspecten zijn in de wet vastgelegd.

Het komt regelmatig voor dat ouders aan een school vragen of de kinderen extra ondersteuning kunnen krijgen van een externe aanbieder, ónder schooltijd. Omdat de school de verantwoording voor de invulling van de lestijd heeft en niet een extern bureau of een zzp’er, kan dit slechts in uitzonderingsgevallen worden toegestaan. In de praktijk gebeurt dit in overleg met ouders en het samenwerkingsverband van Passend Onderwijs (een arrangement).

Uitgangspunten bij externe ondersteuning onder schooltijd:

 1. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs dat tijdens schooltijd wordt gegeven aan haar leerlingen. Onder schooltijd wordt het onderwijs verzorgd door de school.
 2. Voor leerlingenondersteuning die volgens school noodzakelijk is om het onderwijs-programma (de leerdoelen) voor deze leerling succesvol te laten verlopen, geldt dat de school hierover beslist. De school verzorgt deze ondersteuning. Eventueel kan hiervoor expertise worden ingehuurd (bijvoorbeeld via het Ondersteuningsplatform van het samenwerkingsverband).
 3. Ondersteuning en begeleiding die op initiatief van ouders wordt aangevraagd en bekostigd dient buiten schooltijd te worden verzorgd. Het is immers geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor deze leerling.
 4. De school kan toestemming geven voor incidenteel onderzoek of behandeling onder schooltijd. Bij een vraag naar structurele inzet van therapie of behandeling onder schooltijd (van bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie), dient gezocht te worden naar een oplossing om dit toch zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Eventueel wordt de jeugdarts hierover geconsulteerd.

 

Rapportage

Rapportage vindt voor alle leerlingen plaats. Tijdens de ouderavonden wordt de rapportage besproken: het ontwikkelingsperspectief, eventuele handelingsplannen en de toetsresultaten. Het eerste oudercontact is ongeveer zes weken na aanvang van het schooljaar. Dan bespreken we met u het plan voor het voorliggend schooljaar.

De andere twee ouderavonden zijn rapportavonden. Dat geeft al aan dat de kinderen van te voren een rapport mee naar huis krijgen.

Bij het laatste rapportgesprek wordt tevens geëvalueerd en vooruit gekeken.

De eerste algemene ouderavond is voor de ouders van de schoolverlaters  tevens de

voorlichtingsbijeenkomst over het hele traject van schoolverlaten.

 

 

 

 

Ongevallen

Natuurlijk hopen we dat er zo min mogelijk ongevallen voorkomen. De fysieke veiligheid van uw kind is op school ook belangrijk, net als de psychische veiligheid. De speeltoestellen op het plein en het materiaal in de speelzaal moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. Die worden netjes nageleefd.

Het kan natuurlijk gebeuren dat een kind valt, zich stoot of zich op een andere manier blesseert. Op school zijn drie BHV-ers aanwezig en een aantal mensen met een EHBO-diploma. Kleine letsels kunnen dus op school prima behandeld worden. Bij grotere letsels bellen we eerst naar huis, als daar de tijd voor is, anders zorgen we dat het kind snel bij een huisarts of een EHBO-post terecht komt. We nemen altijd zo snel mogelijk contact op met ouders.

Als de eigen huisarts van het kind bekend is, nemen we daar contact mee op.

In geval van gescheiden ouders, nemen we contact op met de ouder waar het kind woont. We vertrouwen er op dat u elkaar informeert!

 

Groeisaam heeft via AON een pakketpolis afgesloten voor alle onder haar bestuur vallende basisscholen. Onder deze verzekering vallen onder meer de aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, de schoolongevallenverzekering en de schoolreisverzekering. Onder de schoolreisverzekering vallen kosten voor verlies van bagage en medische kosten.

 

 

Klavervier: een lerende organisatie

 

Ouders willen dat hun kind naar een goede school gaat. Scholen hebben meer kans een goede school te zijn als zij aan kwaliteitszorg doen.

 

Kwaliteitszorg is het voortdurend verbeteren, bewaken en verantwoorden van al datgene wat met het onderwijs en de school te maken heeft.

 

Het gaat niet alleen over de vorderingen van de leerlingen, maar tevens hoe er les gegeven wordt en of leerlingen zich veilig voelen. Worden ouders serieus genomen en worden zij betrokken bij de school? Is er voldoende toezicht? Is de structuur helder? Hoe wordt er gewerkt aan leerlingenzorg?

Het team van SBO Klavervier werkt constant aan schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.

 

Het is belangrijk dat de richting, of anders gezegd, de koers duidelijk is. Wat willen we samen realiseren? De richting is beschreven in het schoolplan. Het plan wordt gemaakt vanuit een bezinning hoe het er nu met de school voor staat en hoe we het over vier jaar graag zouden willen hebben. Het huidige plan is opgesteld voor de periode 2019-2023. 

 

Op Klavervier wordt gewerkt met het instrument ‘Werken met Kwaliteit’. Daarbij worden kwaliteitskaarten ontwikkeld waarin duidelijk omschreven staat waaraan moet worden voldaan wil er sprake zijn van voldoende kwaliteit.

We werken op onze school aan kwaliteitszorg door:

 • vanuit het schoolplan een jaarlijks plan van aanpak te maken;
 • de onderwijsopbrengsten te vergelijken met het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Leren de kinderen ook daadwerkelijk wat ze zouden kunnen leren?
 • te bepalen voor welke onderwerpen in een schooljaar kwaliteitskaarten gemaakt worden;
 • regelmatig te meten hoever we zijn in onze ontwikkeling;
 • aandacht te besteden aan goed personeelsbeleid;
 • alle medewerkers zich regelmatig te laten bijscholen; hetzij individueel, hetzij als team;
 • voortdurend alert zijn op hoe dingen gaan en naar punten zoeken die voor verbetering vatbaar zijn;
 • op stichtingsniveau deel te nemen aan de ontwikkeling van goed onderwijs in Beuningen.

 

Opleiden in de school

Op SBO Klavervier bieden wij aan diverse opleidingen stage mogelijkheden

PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs); deze stagiaires komen op school als voorbereiding op hun beroep als leerkracht.

ROC (Regionaal Opleidings Centrum); deze stagiaires komen op Klavervier stage lopen als voorbereiding op hun beroep als onderwijsassistent of klassenassistent.

RUN (Radboud Universiteit Nijmegen); het gaat daarbij om de opleiding tot orthopedagoog. Deze stagiaires begeleiden kinderen maar doen ook onderzoek als voorbereiding op hun beroep als orthopedagoog. Incidenteel bieden wij ook snuffelstages aan aan oud-leerlingen. Dan gaat het om oriënterende of maatschappelijke stages.

 

Er is op school een leerkracht belast met de coördinatie rond stagiaires.

 

 

Meehelpen en meepraten

 

Oudervereniging

De oudervereniging steunt de school vooral bij de organisatie van een groot aantal activiteiten. Deze samenwerking tussen school en thuis is essentieel en bevordert naar onze mening het welbevinden van de kinderen.

Er is geregeld overleg en in werkgroepen, bestaande uit teamleden en ouders, worden tal van activiteiten voorbereid, georganiseerd en geëvalueerd. Bij de praktische informatie vindt u de namen van het bestuur van de oudervereniging. Aangezien het om een vereniging gaat, zijn alle ouders automatisch lid op het moment dat hun kind op Klavervier als leerling ingeschreven wordt.

 

Ook zal er dit jaar een soort inschrijflijst zijn, waarbij u als ouder aan kunt geven bij welke activiteit u betrokken wilt zijn, waar u zich voor in zou willen zetten.

 

Tijdens de jaarvergadering, tevens algemene ouderavond, kunnen alle ouders hun inbreng geven en worden bestuursleden voorgesteld.

De oudervereniging van SBO Klavervier functioneert heel goed en is een gezellige groep mensen. De teamleden waarderen de inzet van deze groep heel erg!

 

Medezeggenschapsraad

Met ingang van januari 2007 is de vernieuwde ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ van kracht geworden. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes leden. Bepaald is dat in de MR evenveel ouders als personeelsleden zitting hebben.

 

Een belangrijke functie van de MR is om samen met bestuur en directie op verschillende terreinen richting te geven aan beleid. De bevoegdheden van de MR zijn daarvoor neergelegd in de genoemde wet  en het medezeggenschapsreglement.

Op de website kunt u regelmatig terug vinden waar de MR zich mee bezig houdt.

 

Een schoolbestuur is met de komst van de nieuwe wet verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. Dit houdt concreet in dat alle scholen één ouder en één personeelslid afvaardigen in de GMR. In de GMR komen zaken aan de orde die ‘schooloverstijgend’ zijn en dus betrekking hebben op álle scholen van stichting Oeverwal. De GMR heeft een eigen reglement van waaruit gewerkt kan worden.

 

 

 

 

Bereikbaarheid

 

De groepsleerkracht is altijd uw eerste aanspreekpunt. Hij/zij is normaal gesproken vóór schooltijd aan te spreken voor korte mededelingen of het maken van een afspraak. De lessen beginnen om half negen dus dan kan dat niet meer.

Na schooltijd is er ook vaak genoeg tijd om elkaar even kort te spreken.

 

 

 

 

 

Schoolplan

 

Veel informatie is ook terug te vinden in ons schoolplan. Daar hoort ook een meerjarenplanning bij. Mocht u hier graag inzicht in willen hebben, laat het dan vooral even weten. We stellen het u graag ter beschikking!

 

 

Tot slot

 

Mochten er na het lezen van deze schoolgids nog vragen zijn of mocht u nog bepaalde informatie missen, dan willen wij u vragen dit aan ons door te geven. In de volgende schoolgids kunnen we hier dan rekening mee houden.

 

We hopen u aan het begin van het nieuwe schooljaar voldoende geïnformeerd te hebben met deze schoolgids. Tijdens de eerste algemene ouderavond krijgt u meer specifieke informatie over de groep en het groepsprogramma.

 

De school maak je samen. Toch is het voor een school voor speciaal basisonderwijs, soms gezien de afstand, wat minder eenvoudig om regelmatig contact te hebben. Daarom is het juist erg belangrijk dat we elkaar goed op de hoogte blijven houden van relevante zaken m.b.t. de kinderen. Wij zullen daar uiteraard ons uiterste best voor doen. Als u denkt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze school, dan nodigen we u daartoe graag uit. Laat gerust eens horen hoe u over bepaalde zaken denkt.

 

 

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek