Plaatsing

Aanmelding

Als de basisschool heeft aangegeven, dat zij niet in staat is om voldoende extra hulp te kunnen geven, kan onze school in beeld komen. Het kan ook zo zijn dat een kind vanuit een medisch kinderdagverblijf of een andere vorm van speciaal onderwijs, naar onze school verwezen wordt.
Een kind kan echter pas naar een school voor speciaal basisonderwijs als de onafhankelijke commissie: de Commissie Toelaatbaarheid een onderwijskundig rapport bestudeerd heeft en op basis daarvan besluit dat een SBO school inderdaad de beste keuze is.

De commissie geeft dan een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. De ouders die in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring voor een plaatsing in het speciaal basisonderwijs voor hun kind, verzorgen dan zelf de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.

De ouders kunnen dan contact opnemen met SBO Klavervier en er wordt een afspraak gemaakt met de directie en/of intern begeleider voor een eerste kennismaking.  In dit eerste gesprek wordt informatie gegeven over de school en worden verdere afspraken gemaakt.

Nadat de kinderen zijn aangemeld op onze school, wordt zorgvuldig bekeken in welke groep het kind geplaatst wordt. Natuurlijk speelt de leeftijd daarbij een belangrijke rol. Maar ook het didactische niveau (wat kan het kind al bij lezen, rekenen, etc.) en de sociale vaardigheden van een kind bepalen in welke groep een kind terechtkomt. De vorderingen van de kinderen worden nauwlettend gevolgd en vastgelegd.

Een toelaatbaarheidsverklaring wordt voor bepaalde tijd afgegeven. Ieder jaar zal opnieuw gekeken worden of SBO Klavervier nog steeds de beste plek is voor het kind en of de toelaatbaarheidsverklaring verlengd wordt.