MR

De medezeggenschapsraad is het wettelijk verplichte inspraakorgaan van de school. 

Wat doet de MR?

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij de vergaderingen van de MR is iemand van de directie aanwezig, deze maakt echter geen deel uit van de MR. Naast de MR is er een GMR; deze raad vertegenwoordigt de MR-en van alle scholen van stichting Groeisaam.

Adviesrecht

De MR heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Voorbeelden van onderwerpen waarover geadviseerd mag worden, zijn huisvesting (nieuwbouw, verbouwingen, onderhoud), de vakantieregeling of het formatieplan voor het volgende schooljaar.

Instemmingsrecht

Een stap verder gaat het instemmingsrecht. Op onderwerpen waarop dat van toepassing is, moet de MR instemmen wil een voorstel goedgekeurd worden. Zonder instemming van de MR mag een voorstel of besluit niet worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarbij het management instemming van de MR nodig heeft, zijn: fusie van scholen, klachtenregeling, schoolgids, schoolplan, de arbeidsomstandigheden.

Gekozen leden

In de MR zitten twee teamleden en twee ouders.  De twee teamleden worden door het team gekozen. De oudergeleding van de MR wordt door de ouders gekozen middels een verkiezing. De MR vergadert zes keer per jaar.