Onze visie

Kernwaarden van de School

Geluk

Verbinding

Zelfbewust

Groei

Onze missie

SBO Klavervier, onze school, waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Een school waar iedereen enthousiast en gemotiveerd leert. Binnen een leerrijke, kleinschalige omgeving. Kinderen leren hier op een groeigerichte manier met hoofd, hart en handen. Op een manier die past bij ieders mogelijkheden en talenten. Zo groeien zij samen op tot wereldburgers van morgen. 

Onze Visie

Voor onze kinderen geldt: eerst het welzijn, dan het leren. Wij zorgen daarom voor een klimaat waarbinnen kinderen zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Zo creëren we de voorwaarden waardoor elk kind verbinding kan maken met zichzelf, de ander en de omgeving. Wij ondersteunen dit door de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Respect tonen, initiatief nemen, opkomen voor jezelf en je openstellen voor anderen zien we daarin als belangrijke vaardigheden. Het aanleren van de basisvaardigheden doen we op een manier die zorgt dat kinderen veel succeservaring opdoen en groei ervaren. We streven ernaar dat kinderen deze vaardigheden ook zelfstandig kunnen gebruiken in alledaagse situaties. Door een rijke leeromgeving bevorderen we dat kinderen op gevarieerde wijze kunnen leren, niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en handen. We begeleiden kinderen in de sociale omgang met anderen, met als doel om op een kritisch-betrokken manier deel te nemen aan de wereld van morgen. Dit alles doen we in nauwe samenwerking; met kinderen, ouders en collega’s. Onze kernwaarden gaan over iedereen!

Burgerschapsonderwijs

Het team van SBO Klavervier heeft de vertaalslag gemaakt van impliciet burgerschapsonderwijs naar expliciet burgerschapsonderwijs. Klavervier onderschrijft het belang van gelijke kansen voor leerlingen, zeker voor de leerlingen met leer en/of gedragsproblemen. Wij zien het als onze taak om de leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen. De ontwikkelgroep burgerschap heeft daar een beleidsplan voor geschreven. Hierin zijn de kerndoelen en onze visie gekoppeld aan ons lesaanbod voor burgerschap. Het is een geïntegreerd samenhangend aanbod geworden.